BDO vervangt accountant PWC bij gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft op 26 juni 2015 de accountantsdiensten voorlopig gegund aan BDO Audit & Assurance B.V. BDO is geselecteerd via een Europese aanbesteding voor de periode van de boekjaren 2016 tot en met 2019, met een optie tot verlenging met één of twee jaar.

De opdrachtverstrekking aan de huidige accountant (PWC) verloopt na de controle van het boekjaar 2015. De gemeenteraad is daarom, zoals de Aanbestedingswet voorschrijft, al op 29 april jl. gestart met een openbare aanbestedingsprocedure. Na het verstrijken van de deadline zijn presentaties gehouden en zijn de offertes beoor-deeld door een beoordelingsteam. Dat bestond uit drie leden van de Rekeningen-commissie van de gemeenteraad en drie ambtenaren. Het team is ondersteund door medewerkers van het team inkoop en aanbesteding en de griffie.

Er is sprake van een voorlopige gunning vanwege de rechtsbeschermingstermijn (voorheen de Alcatelperiode). Deze termijn loopt tot 17 juli 2015. In deze periode kunnen de andere inschrijvers nog bezwaar maken op het voorgenomen besluit.

De accountant controleert de jaarrekening op getrouwheid van weergave en rechtmatigheid van totstandkoming resulterend in een ‘Accountantsverklaring’ en een bijbehorend ‘Verslag van bevindingen’. De gemeenteraad is de formele op-drachtgever van de accountant en benoemt deze. De definitieve gunning kan pas plaatsvinden tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Deze staat gepland op 30 september a.s.