VVD wil sportvoorzieningen zo efficiënt mogelijk handhaven 

De lokale fractie van de VVD wil de goede sportvoorzieningen in Amstelveen handhaven maar wil dat dit wel efficiënt gaat gebeuren. Dit door slimmer te werken, accommodaties beter te benutten en de exploitatie doelmatiger te maken.

De VVD meldt in een persbericht dat zij het uitgangspunt van de kadernota, om door een verdere professionalisering van de sport in Amstelveen € 400.000 te besparen, steunt. “Zo maken wij de sport toekomst bestendig en blijven nieuwe investeringen zoals in een turnhal mogelijk,” aldus de liberalen.

Amstelveen geeft ongeveer€ 4,5 miljoen uit aan subsidies voor sport, waarvan een groot deel bestemd is voor de exploitatie van gemeentelijke accommodaties (€ 3,7 miljoen. Daarnaast is de subsidie in belangrijke mate bestemd voor het stimuleren van de breedtesport (€ 0,5 miljoen).

“Belangrijk is dat deze exploitatie van accommodaties zo efficiënt mogelijk plaatsvindt. Dat kan in Amstelveen nog een stuk beter. Zo komt het voor dat door de gemeente via het Sportbedrijf beheerde sportkantines geld kosten in plaats van geld opleveren. Iedere sportvereniging die een eigen kantine beheert weet dat daarmee een deel van het verenigingsbudget moet worden verdiend,” stelt de fractie.

Met de verzelfstandiging en verdere professionalisering van het sportbedrijf ziet de VVD goede mogelijkheden om de sport in Amstelveen op een hoog niveau te houden en om de exploitatie te verzakelijken en beter beheersbaar te maken.

“Het Sportbedrijf moet meer ruimte krijgen om te sturen op de bedrijfsvoering, het tarievenbeleid en de capaciteitsbenutting van de accommodaties. Dit biedt mogelijkheden om binnen de huidige accommodaties de bezettingsgraad te optimaliseren, de inkoop samen met verenigingen doelmatiger uit te voeren en het tarievenbeleid aan te passen waar mogelijk. Ook kan een verdere samenwerking in de regio, zoals met ESA in Aalsmeer, bijdragen aan een efficiënter sportbeleid in Amstelveen. De VVD acht het mogelijk met deze maatregelen zeker 2 à 3 ton te kunnen besparen, terwijl de kwaliteit van het voorzieningen aanbod waar nodig wordt verbeterd.”

Tevens denkt de partij dat de exploitatie en het vastgoedbeheer van sportaccommodaties verder kan worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door het onderhoud en de exploitatie van de horeca doelmatiger te organiseren alsmede een betere benutting van de sportvelden. “Ook zal moeten worden bekeken of de huidige sporthallen voldoende bijdrage aan het Amstelveense sportbeleid. Uiteindelijk worden de subsidies door de Amstelveense inwoners betaald en kan het niet zo zijn dat gebruikers van buiten Amstelveen het meest profiteren van het aanbod van onze accommodaties. De VVD vindt dat nog eens kritisch gekeken moet worden of onze accommodaties en daarmee onze gemeentelijke subsidies wel voldoende worden benut door onze Amstelveense inwoners.”