Plaatsing statushouders op schema

Het college van B&W van Amstelveen heeft besloten de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) te verhogen tot 212.501. euro. De SVA is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding en inburgering van statushouders. Statushouders zijn mensen die na het doorlopen van de asielprocedure een verblijfsvergunning ontvangen. Het college besloot op 11 december jl. al een bedrag 153.000 euro toe te kennen. In het tweede kwartaal van 2015 is vervolgens beoordeeld hoe de plaatsing van statushouders in Amstelveen in 2015 daadwerkelijk verloopt. De werkelijke plaatsing van nieuwe statushouders loopt in de pas met de taakstelling en dus is het aantal trajecten van SVA ook fors gestegen.

Het totale budget voor nieuwkomers en vluchtelingen in de gemeentebegroting bedraagt € 130.000. Sinds eind 2013 ontvangt de gemeente van het rijk, via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), extra middelen om geplaatste statushouders van 16 jaar en ouder maatschappelijk te begeleiden. De verwachting is dat Amstelveen over 2015 tussen € 75.000 – € 95.000 zal ontvangen. De hoogte van het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van het aantal geplaatste statushouders van 16 jaar en ouder.

Het realiseren van de huisvesting voor nieuwe statushouders lag in de eerste vijf maanden van 2015 op het schema van de taakstelling van het rijk. In de eerste helft van 2015 moeten 71 statushouders geplaatst worden, in de tweede helft van het jaar 75. Al meer dan 80 personen zijn aan Amstelveen gekoppeld waarvan 56 mensen reeds zijn gehuisvest.

Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA): “Voor iedereen die de afgelopen maanden het nieuws heeft gevolgd, zal het geen verrassing zijn: het aantal vluchtelingen naar Europa en ook Nederland stijgt. Amstelveen krijgt dus ook te maken met een groeiend aantal statushouders dat we moeten plaatsen. Tot nu toe zijn we mooi op schema met het begeleiden en huisvesten. Dat is goed nieuws, maar we moeten waar mogelijk voorkomen dat dit gaat botsen met andere kwetsbare groepen in onze stad.”