Televisie RTVA op lichtgrijs minimumniveau

De lokale omroep RTV Amstelveen zet de programmering van de televisieprogramma’s op ‘lichtgrijs minimumniveau’. RTV Amstelveen zit al enige tijd financieel in zwaar weer. Vanaf 2013 worden de exploitatieresultaten en inmiddels ook de balanspositie in het rood geschreven. De maatregelen die het bestuur medio 2014 heeft moeten nemen in onder meer de personele sfeer, hebben wel geholpen het verlies te beperken maar zijn helaas niet voldoende. Ook de inspanningen op commercieel gebied, die ten opzichte van een jaar eerder zo’n 47% hogere opbrengsten resulteerden, konden het tij niet keren.

Bestuur en hoofdredactie: “Om een integraal actueel en aan de informatiebehoeften beantwoordend pakket aan tv-, radio- en internetinformatie te bieden zijn onze middelen uit subsidie en eigen inkomsten ten enenmale onvoldoende. Hoe ‘slim’ we ook proberen te werken.”

“Dat deze financiële perikelen tot nu toe nog niet tot een verschraling van ons programmapakket hebben geleid, is geheel te danken aan de onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers en stagiaires; en aan de zeer bescheiden eisen van een enkele professional. Zo wordt er tijdens het seizoen – voor vrijwel hetzelfde structurele subsidiebedrag als vroeger – dagelijks een Amstelveens Journaal geproduceerd (5 x zo vaak, iedere week), hebben wij meerdere live uitzendingen voor radio en tv geproduceerd (o.m. Serious Kerst, Koningsdag, Jazz in het Dorp, de vergaderingen van de gemeenteraad), en worden er met regelmaat specials geproduceerd (zoals de Kampioenenhuldiging 2014, Staat van de Raad, Moment voor een Monument, etc.).”

“Recent is onze website rtva.nl nog geheel vernieuwd door een professionele vrijwilliger louter op basis van liefdewerk oud papier. Maar zo’n voortdurende toestand van Schraalhans is Keukenmeester heeft zijn grenzen – en die zijn inmiddels al ver overschreden. En dat terwijl wij meer willen en ook moeten, zoals wij in onze notitie ‘RTVAmstelveen op weg naar RTVAmstelland in 2017’ hebben beschreven.”

“Maar om met name organisatorisch door te groeien naar een streekomroep (bijvoorbeeld RTV Amstelland in 2017) die aan de nieuwe eisen van de Mediawet voldoet, hebben wij de komende twee jaar meer financiële ruimte nodig om een stabiele semiprofessionele omroep op te bouwen. Uit de markt is die ruimte vooralsnog substantieel niet te halen (maar op dat vlak blijven we natuurlijk wel heel actief). Verdere bezuinigingen doorvoeren betekent het paard voorgoed achter de wagen spannen.”

Onze slotsom: “Zonder extra steun van de gemeente is een integraal RTVA gedoemd van de zender te verdwijnen. Immers, een omroep zonder tv in het pakket komt eenvoudigweg niet meer in aanmerking voor steun van overheidswege volgens de criteria van de nieuwe Mediawet. Daarom hebben wij vanaf de tweede helft van 2014 onze wethouder en het College van Amstelveen informeel en formeel meerdere malen verzocht onze financiële positie op enigerlei wijze te verruimen. Dat bleek niet mogelijk. Recent hebben wij een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad met de dringende vraag om voor RTVA via de kadernota 2016 de nodige middelen vrij te maken, zodat wij onze missie kunnen vervolgen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 juli jongstleden is het onderwerp RTVA helaas niet behandeld.”

“Hoewel het niet in onze aard ligt om de stekker er uit te trekken, is er nu wel een situatie ontstaan die ons noopt om onze tv-activiteiten verder terug te schroeven, zodat RTVA het op ‘lichtgrijs minimumniveau’ met de schrale middelen die er nog zijn nog een beperkte tijd kan rekken. Dat vinden wij spijtig maar waar niet meer is… resteert (nog steeds) de hoop op betere tijden.”