Gemeente beperkt armoedeval

Vorig jaar kreeg de gemeente Amstelveen van verschillende kanten het signaal dat bijstandsgerechtigden die werk aanvaardden, er wat inkomen betreft bijna niet op vooruit gaan of er zelfs op achteruit gaan. Begin 2015 heeft de gemeente hier onderzoek naar gedaan. Inderdaad bleek dat als mensen werk aanvaarden, verschillende landelijke en gemeentelijke tegemoetkomingen lager worden of komen te vervallen. Hierdoor stijgt het inkomen nauwelijks of helemaal niet.

Tegengaan armoedeval
Het college wil deze ‘armoedeval’ tegengaan, onder andere door de inkomensgrenzen voor gezinnen met kinderen te verruimen. Het college stelt voor dat gezinnen met een iets hoger inkomen nog steeds aanspraak kunnen maken op tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen worden dan echter wel verlaagd. Zo zorgt de gemeente ervoor dat er niet te veel inkomensverschillen ontstaan met mensen die nét buiten deze minimaregelingen vallen.

Aanpassingen minimabeleid
Ook op andere punten stelt het college voor het minimabeleid aan te passen. Zo zal bij aanvragen voor tegemoetkomingen meer worden gekeken naar de bijzondere omstandigheden van de aanvrager en de noodzakelijkheid van de kosten. Verder wil het college de dienstverlening aan de minimahuishoudens verbeteren door de Amstelveenpas door te ontwikkelen en te moderniseren. Deze voorstellen van het college worden op woensdag 16 september besproken in de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad.