Amstelveenlijn wordt wellicht Uithoornlijn

In een oogwenk met de metro naar Uithoorn moet binnenkort werkelijkheid worden. De stuurgroep Uithoornlijn maakte vandaag bekend dat onderzoek erop gericht moet zijn de lijn voort te zetten: voor het tracé over de Spoordijk met een halte bij Aan de Zoom en bij busstation Uithoorn.

Aan de keuze van de stuurgroep ligt een aantal onderzoeken ten grondslag: Nut en noodzaak, Bus of tram, Tracékeuze en Haltes. De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar aanvullend busvervoer en naar het mogelijke eindpunt: busstation Uithoorn of het dorpscentrum. Een besluit over de mogelijke doortrekking van de Uithoornlijn volgt in de zomer van 2016 als alle onderzoeken zijn afgerond.

Met direct aanwonenden zijn gesprekken gaande over mogelijke ontwerpoplossingen voor de inpassing van de trambaan. Dit met de kanttekening dat een besluit over de aanleg nog niet is genomen. Tijdens de eerste gespreksronde en inloopbijeenkomst met omwonenden in het voorjaar van 2015 bleek dat er veel vragen waren over de redenen van een eventuele doortrekking van de tram, de gevolgen voor het busvervoer, de keuze voor het tracé en de haltes. De hierboven genoemde onderzoeken geven antwoord op deze vragen. De komende periode zijn er vervolggesprekken over de inpassing van de trambaan waarin onder meer geluid en verlies van privacy aan de orde komen.

Het totale onderzoek moet leiden tot een besluit waarin wordt vastgesteld of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar en wenselijk is. In het voorjaar van 2016 is er een consultatieronde over alle onderzoeken en het inpassingsontwerp. Eenieder kan dan reageren op de voorliggende stukken. De reacties worden gebundeld en aangeboden aan de vier partijen die een besluit moeten nemen: de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.