Gemeenten en Lokale Omroepen ondertekenen actualisering Vernieuwingsconvenant

Op 13 november 2015 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG enerzijds en de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de OLON anderzijds, de actualisering van het vernieuwingsconvenant gemeenten – lokale omroepen ondertekend. Voorzitter Danny Vermeulen ondertekende namens de OLON en directeur Bernard Kobes ondertekende namens de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Van VNG-zijde gebeurde dat door vice-voorzitter Hubert Bruls en penningmeester Ben Visser.

Het convenant is van belang om de samenwerking tussen de gemeenten en de lokale omroepen te bestendigen en verder uit te breiden. De partijen hebben geconstateerd dat lokale omroepen een zogenaamd Lokaal Toereikend Media-Aanbod moeten verzorgen en zijn van mening dat de streek als natuurlijke habitat van de burgers de beste basis is om hieraan te kunnen voldoen. De lokale omroepen zitten momenteel midden in een transitietraject waarbij het de doelstelling is om de huidige 267 lokale omroepen te clusteren tot ca. 50 streekomroepen die als media-instelling kunnen voldoen aan de uitgangspunten voor dit Lokaal Toereikend Media-Aanbod. Naast de verplichting van de streekomroepen om hier aan te voldoen zijn gemeenten volgens de Mediawet verplicht om in de lokale omroepen te bekostigen.
De nieuwe media-instellingen zullen als streekomroepen nog steeds het (hyper)lokale nieuws (Informatie, Cultuur, Educatie) blijven verzorgen, maar wat betreft bedrijfsvoering en faciliteiten zal er verregaande samenwerking gaan plaatsvinden over de gemeentegrenzen heen.
Om dit proces in goede banen te leiden is maximale samenwerking tussen diverse gemeenten en lokale omroepen een vereiste. Dit convenant ondersteunt en bevordert deze samenwerking en zal bijdragen aan verdere professionalisering van de derde laag van de publieke omroepsector. De daarbij te gebruiken instrumenten zijn met name voorlichtingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven, handreikingen, mediators/bestuurlijke ambassadeurs, technische faciliteiten en nader financieel onderzoek naar bedrijfsvoering en bekostiging. Het nieuwe convenant heeft een looptijd van 3 jaar en eindigt in 2018.