CU vindt raadsvoorstel parkeren Randwijck ronduit slecht

De fractie van de ChristenUnie zal in de gemeenteraadsvergadering van 3 februari aanstaande tegen het raadsvoorstel ‘Invoeren van betaald parkeren in een gedeelte van Randwijck’ stemmen.

“Dit is een slecht en niet goed onderbouwd raadsvoorstel, gebaseerd op de uitkomsten van een enquête onder de bewoners van Randwijck. Er kunnen echter grote vraagtekens worden gezet bij de wijze waarop de enquête heeft plaatsgevonden,” aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie. Om die reden zal de fractie van de ChristenUnie de wethouder vragen om het raadsvoorstel terug te nemen. De Pijper: “Als de wethouder dat niet doet, overweegt de fractie van de ChristenUnie om een hoofdelijke stemming te vragen en zelf tegen het raadsvoorstel te stemmen.”

De ChristenUnie stelt: Om betaald parkeren te kunnen invoeren, moet volgens de Parkeernota een meerderheid van de bewoners in het potentiële vergunninggebied voor invoering van parkeerregulering zijn. Daaraan wordt voldaan als minimaal 50% + 1 van de respondenten voor invoering van parkeerregulering is.

Het raadsvoorstel voorziet echter niet in betaald parkeren voor de hele wijk, maar voor slechts een klein gedeelte van de wijk. De keuze voor dit gedeelte is gebaseerd op de interpretatie van een eveneens beperkt gedeelte van de enquête, dat slechts door een beperkt aantal bewoners van de wijk is ingevuld.

“De uitkomst van dat deel van de enquête kan niet als maatgevend worden beschouwd voor de wens van alle bewoners van de wijk Randwijck. Daarom doet zich nu de situatie voor dat enkele straten wél betaald parkeren zouden moeten krijgen, maar de meeste niet. Dat is een onwenselijke situatie. De ChristenUnie is daarom van mening dat niet de uitkomst van deze enquête, maar met name de parkeerdruk in alle straten van de wijk Randwijck, maatgevend zou moeten zijn voor de vraag of er betaald parkeren wordt ingevoerd.”

“Uit de commotie, die na het bekend worden van dit raadsvoorstel onder de bewoners van de wijk Randwijck is ontstaan, blijkt wel dat het een weinig doordacht voorstel is, dat zeker geen recht doet aan de parkeerproblematiek in de gehele wijk. De wethouder doet er daarom goed aan, dit raadsvoorstel terug te nemen en op korte termijn met een nieuw voorstel te komen dat de parkeerproblematiek in de hele wijk oplost. Nu het huidige raadsvoorstel daarin niet voorziet, zal de fractie van de ChristenUnie, als de wethouder het niet terugneemt, tegen het raadsvoorstel stemmen, in afwachting van een raadsvoorstel dat de parkeerdruk in de hele wijk Randwijck aanpakt. Ook overweegt de fractie van de ChristenUnie een hoofdelijke stemming over dit raadsvoorstel te vragen, omdat wij het van belang vinden dat ieder raadslid zich uitspreekt over de slechte onderbouwing van dit raadsvoorstel,” besluit De Pijper.