‘Amstelveenlijn doortrekken naar dorpscentrum Uithoorn’

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Uithoorn en Amstelveen kiezen er voor de vernieuwde Amstelveenlijn door te trekken naar het dorpscentrum van Uithoorn. In deze voorkeursvariant voor de Uithoornlijn is het beoogde tracé de oude Spoordijk. De eindhalte is voorzien in het dorpscentrum van Uithoorn, naast het voormalige Spoorhuis. Daarmee volgen zij de keuze van de Stuurgroep Uithoornlijn waarin ook de provincie Noord-Holland is vertegenwoordigd.

Een definitief besluit volgt in het najaar van 2016 na de consultatieronde. Dit besluit wordt genomen door de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Stadsregio Amsterdam en het Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Naar de mening van vier betrokken overheden biedt de aanleg van de Uithoornlijn de garantie op behoud van een goede kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio ten zuiden van Amsterdam. Portefeuillehouder openbaar vervoer van de Stadsregio Pieter Litjens: “Met het doortrekken van de Amstelveenlijn naar het centrum van Uithoorn realiseren we een toekomstbestendige, hoogwaardige ontsluiting van de regio die een snelle en betrouwbare verbinding vormt met Amsterdam.”

Wethouder Marvin Polak van Uithoorn over de keuze: “Het college van Burgemeester en Wethouders vindt de Uithoornlijn een kans voor Uithoorn en haar directe omgeving. Daarmee houdt Uithoorn ook voor de langere termijn goed, snel openbaar vervoer naar Amsterdam. Én het maakt Uithoorn goed bereikbaar, zeker nu de tram in de gekozen voorkeursvariant tot het dorpscentrum doorrijdt. Dat heeft weer positieve neveneffecten voor de ontwikkeling van het dorp! We horen graag de mening van onze inwoners over de gekozen variant in de consultatieronde.”

Voor de reizigers in de regio rond Amsterdam zijn de veranderingen in het openbaar vervoer de komende jaren groot door de komst van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de wijzigingen in verbindingen die daaraan gekoppeld zijn. Dit ongeacht de komst van een tram naar Uithoorn. Daarnaast groeit de komende jaren het aantal reizigers en wordt het in de toekomst drukker op de wegen van de zuidelijke corridor waardoor rijtijden van bussen toenemen.

Als besloten wordt de Uithoornlijn aan te leggen, ontstaat een directe tramverbinding vanuit het centrum van Uithoorn via Amstelveen naar station Amsterdam-Zuid. Daarop takken verschillende busverbindingen in oost-west richting aan. Op hoogwaardige knooppunten kunnen reizigers overstappen op openbaar vervoer richting alle belangrijke bestemmingen.

Parallel aan het onderzoek naar openbaar vervoer is een inpassingsontwerp van het tramtracé gemaakt. In het inpassingsontwerp is gekeken naar een goede en veilige inpassing van de trambaan met modern trammaterieel, inclusief de haltes en de benodigde parkeervoorzieningen voor fiets en auto. Daarin spelen allerlei aspecten en belangen: effecten voor de direct aanwonenden, veiligheid, technische randvoorwaarden en beschikbare ruimte. In de uitwerkingsfase, na een besluit over het al dan niet aanleggen van de Uithoornlijn wordt de inpassing verder uitgewerkt.

Op 2 juni 2016 start de consultatieronde over de mogelijke aanleg van de Uithoornlijn. De uiterste inleverdatum voor een reactie is 29 juni 2016. Eenieder kan dan reageren op de voorliggende stukken. Op maandag 13 juni kunnen belangstellenden zich laten informeren én (schriftelijk) reageren tijdens een inloopbijeenkomst. Deze wordt gehouden van 17.00 tot 21.00 uur in de Thamerkerk aan de Amsteldijk in Uithoorn. De onderzoeksrapporten die ten grondslag liggen aan de voorkeursvariant, evenals een samenvatting daarvan, zijn vanaf 1 juni 2016 te vinden op www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn.

De reacties worden gebundeld, van een antwoord voorzien en aangeboden aan de vier partijen die dit najaar een besluit nemen of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar en wenselijk is. Deze partijen zijn de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Stadsregio Amsterdam en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland.