College: ‘Sparen voor de volgende generatie uitgangspunt’

Het uitgangspunt van het college in de Kadernota 2017 is het handhaven van hoogwaardige voorzieningen, een gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk. Om deze positie te behouden wordt er vanaf 2018 jaarlijks minimaal 2 miljoen euro opzij gezet. De inkomensstroom die binnenkwam via nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en kantorenlocaties loopt ten einde. De gemeentelijke grenzen van Amstelveen zijn letterlijk bereikt. Het is daarom verstandig om op een nieuwe manier te sparen. Het sparen voor de volgende generatie gaat gepaard met investeringen voor de toekomst. Onderwijshuisvesting en economie zijn hierbij speerpunten. Alle maatregelen worden gepresenteerd in de Kadernota 2017, die op 13 juli in de raad wordt behandeld.

De plannen geven concrete uitwerking aan de omslag in het financiële beleid van de gemeente. De ontwikkeling van Amstelveen naar beheergemeente betekent dat er nu al wordt nagedacht over hoe toekomstige investeringen worden gefinancierd. Dit geldt zowel voor het op peil houden van het voorzieningsniveau als grote (infrastructurele) projecten. Wethouder financiën Herbert Raat (VVD): “De keuze om vanaf volgend jaar geld te reserveren voor de toekomst betekent een kentering in het gevoerde beleid. Sparen is nodig om te voorkomen dat de begroting wordt volgeladen met schulden. We willen niet dat onze kinderen het ’tafelzilver’, zoals onze sportvelden, moeten verkopen omdat zij geld nodig hebben.”

Investeringen in de toekomst

Naast de aantrekkelijkheid van Amstelveen voor internationale bedrijven en haar werknemers, staat in de Kadernota ook hoe het college de dienstverlening verbetert richting (lokale) ondernemers. Aandacht en inzet van de gemeente kan ondernemers over de streep trekken hun bedrijf in Amstelveen te vestigen, ondernemers inspireren om überhaupt een bedrijf te beginnen en om bedrijven in Amstelveen te behouden. Het bedrijfsleven heeft aangegeven dat er behoefte is aan meer capaciteit bij de gemeente. Om die reden is er gekozen voor versterking van het accountmanagement Economische Zaken, evenementencoördinatie en verzakelijking van de samenwerking.

Goed onderwijs staat bij het college van B&W hoog in het vaandel en zij is bereid te investeren in de onderwijshuisvesting. De leerlingenprognoses laten zowel bij het primair als het voortgezet onderwijs in Amstelveen een aanzienlijke groei in leerlingenaantallen zien. Aan de hand hiervan is gekeken welke mogelijkheden bestaande gebouwen bieden voor de groeiende vraag naar huisvesting. Er wordt in totaal 31,9 miljoen euro in onderwijshuisvesting geïnvesteerd. Zo stelt het college voor de nieuwbouw voor het Hermann Wesselink College 21 miljoen euro beschikbaar. En gaat de speciale school voor basisonderwijs Wending, momenteel gehuisvest in het semipermanente gebouw De Overloop aan de Assering, ook over een permanent gebouw beschikken. Dit zal gebeuren in de vorm van uitbreiding van het gebouw van De Schakel, de andere speciale school voor basisonderwijs in Amstelveen. Voor de uitbreiding stelt het college een bedrag van 1,9 miljoen euro beschikbaar.

Er zijn reeds jeugdhulpverleners binnen de organisatie aangesteld die hun werk doen in nauwe samenwerking met het jongerenwerk en de leerplichtambtenaren. Zij zijn aangesloten op het zorgnetwerk, dat binnen de scholen beschikbaar is. Ook is het jongerenwerk meer en meer op straat aanwezig, juist op de plekken waar Amstelveense jongeren samenkomen. Daarbovenop stelt het college voor om de subsidie van P60 structureel te verhogen. Het bedrag is specifiek bedoeld voor het behoud van een jeugdprogrammering. Daarnaast stimuleert het college initiatieven van bewoners, zoals de verbouwing van het oude schoolgebouw Catharina van Clevepark tot multifunctioneel en laagdrempelig centrum ten behoeve van exploitatie door de bewonersinitiatiefgroep Villa Randwijck, of de “heroprichting” van het openluchttheater door Stadsdorp Elsrijk.

Het college investeert in de toekomst in de vorm van duurzaamheid. In de ambitie van een toekomstbestendige, duurzame gemeente wil zij duurzame initiatieven ondersteunen en de dialoog aangaan om inzichten te vergroten. Hierbij ligt de focus op duurzame energie die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen, herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en een Amstelveen waar inwoners, organisaties en bedrijven elkaar weten te vinden om problemen aan te pakken en kansen te verzilveren. In de plannen staat het voorstel een bedrag vrij te maken voor het faciliteren van gesprekken en onderzoek om te komen tot draagvlak en voortgang op de genoemde focuspunten. Daarnaast heeft de raad eerder aangegeven een eenmalig bedrag van 500.000 euro ter beschikking te stellen voor uitvoering van de motie Zonnepanelen. Dit bedrag komt ten goede aan een duurzaam investeringsfonds om organisaties te activeren en te ondersteunen bij het toepassen van zonnepanelen en het verstrekken van leningen daarvoor.

In het kader van de veiligheid investeert het college extra in inbraakpreventie door het plan van aanpak woninginbraak te intensiveren. Daarbij kan gedacht worden aan het verhogen van het subsidieplafond voor het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen en meer preventieadviezen aan huis en beveiliging van achterpaden. Ook wordt meer aandacht besteed aan voorlichting op het gebied van veiligheid zoals aan senioren en specifieke veiligheidsacties.

Maar ook digitale veiligheid is een opkomend thema met grote impact. Naast veranderende werkwijzen en werkprocessen (zoals digitalisering, deregulering en “slimmer werken”) vraagt dit alles ook extra investeringen, onderhoud en capaciteit om landelijk in de pas te lopen, inclusief een website “van deze tijd”.

Dit persbericht van de gemeente is integraal overgenomen door RTVA