Tachtig huurwoningen bij nieuw Nationaal Tenniscentrum

De gemeente vindt de plannen van Netjes Beheer bv om Sportpark De Kegel gefaseerd te vernieuwen kansrijk. Netjes Beheer wil in samenspraak met de tennisbond KNLTB, gemeente en belanghebbenden het gebied een kwaliteitsimpuls geven. Het plan biedt ruimte aan het Nationaal Tennis Centrum (NTC) en het bondskantoor van de tennisbond op één locatie, een vernieuwd Grand Hotel Amstelveen met restaurant, en zo’n 80 huurwoningen met huren tot voornamelijk 1.000 euro. Randvoorwaarden van dit initiatief staan in de concept-startnotitie die het college van B en W vrijgeeft voor reacties tot 8 december 2016.

BBA-wethouder Peter Bot (Sport, Ruimtelijke Ordening): ,,Ik draag dit initiatief een warm sporthart toe. Een topsportfaciliteit als het NTC past perfect op deze te transformeren locatie en bij onze gemeente. Zo krijgen toptennissers de ruimte zich te ontwikkelen en profiteren onze Amstelveense tennissers mee. In goed overleg met de eigenaar van het park, de bond, bewoners van het park en direct omwonenden kan dit gebied ruimtelijk worden verbeterd en gemoderniseerd met oog voor de verkeersveiligheid van de Bovenkerkerweg. Het plan straalt wat mij betreft nationale allure uit.”

De Bovenkerkerweg waar het Sportpark aan ligt, maakt momenteel onderdeel uit van een bereikbaarheidsstudie die de regio uitvoert. Naar verwachting zal de uitkomst zijn dat de Bovenkerkerweg ten noorden van de kruising met de Burgemeester Wiegelweg dubbele rijstroken krijgt. In dit plan neemt de gemeente ook een verkeersveilige aansluiting van het gebied De Kegel mee.

Netjes Beheer en gemeente organiseren gezamenlijk een informele inloopavond voor belangstellenden op maandag 21 november van 18 tot 20 uur in het raadhuis. Tijdens deze avond en tot 8 december 2016 kunnen geïnteresseerden reageren op het plan. De reacties neemt de gemeente op in een bijlage van de definitieve Startnotitie die het college van B en W aan de gemeenteraad ter vaststelling aanbiedt op 8 februari 2017. Na vaststelling wordt het plan verder uitgewerkt en starten de procedures om het bestemmingsplan aan te passen en het bouwplan voor het Nationaal Tenniscentrum te vergunnen.

Voor meer informatie en de concept-startnotitie zie www.amstelveen.nl/bouwprojecten.