ChristenUnie vraagt om diepte-investering in Amstelveense wijken

De ChristenUnie zal bij de behandeling van de Kadernota 2018 in de gemeenteraadsvergadering van 19 juli een amendement “Sparen vooraf voor het behoud van de Amstelveense maat” indienen. Doel van het amendement is om het geld dat opzij wordt gezet voor de reserve “Sparen vooraf” een diepte-investering te laten zijn voor de Amstelveense wijken.

“Een aantal wijken in Amstelveen is aan het verouderen. Belangrijk is daarom om nu al geld opzij te zetten dat in de toekomst de bewoners van die wijken een leefomgeving blijven houden die voldoet aan de Amstelveense maat. Een Amstelveense maat die bestaat uit goede gemeentelijke voorzieningen, een kwaliteitsslag in het sociaal domein en verduurzaming van de woningen in de wijk. Voor die doelen moet de reserve “Sparen vooraf” worden ingezet”, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

In 2016 heeft de gemeenteraad bepaalt dat er een aparte reserve “Sparen vooraf” wordt ingesteld, om ook in de toekomst de Amstelveense samenleving het hoge niveau van die samenleving (de Amstelveense maat) te laten behouden. Hiervoor wordt de komende jaren, vanaf 2017, geld opzij gezet. De ChristenUnie is van mening dat dit geld moet worden gebruikt om in verouderende wijken in Amstelveen een kwaliteitsimpuls te geven aan de woon-, werk-, en leefomgeving in die wijken, door een drieslag op het gebied van de infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid.

“De verouderende wijken in Amstelveen hebben de komende jaren een kwaliteitsimpuls nodig om de Amstelveense maat ook voor de toekomst te behouden. Daarvoor moet geld worden geïnvesteerd in vervanging van scholen, wijkgebouwen en andere gemeenschapsvoorzieningen, ver- en nieuwbouw van woningen, verbetering van de wegenstructuur en een facelift van de groenvoorzieningen in die wijk. Ook moeten op basis van wijkanalyses van de leef-, woon- en werkomgeving in een wijk, maatwerkvoorzieningen worden gerealiseerd voor inwoners van die wijk, ter verbetering van de leefomgeving in die wijk. Tenslotte kan met het geld, in de wijken invulling worden gegeven aan een aanmoedigingsbeleid om bewoners te laten kiezen voor duurzame voorzieningen op, rond en in hun woning. Dit alles om er voor te zorgen dat ook voor toekomstige generaties in de wijken van Amstelveen een kwalitatief goede leef-, woon- en werkomgeving blijft behouden”, aldus De Pijper.