‘Ruimte voor verbetering regionale samenwerkingsverbanden’

De gemeente Amstelveen werkt in een aantal regionale samenwerkingsverbanden met verschillende andere overheden samen. Soms is die samenwerking wettelijk verplicht is, soms niet, maar wordt samengewerkt uit strategische of praktische overwegingen. De vraag is in hoeverre de gemeenteraad grip heeft op de samenwerking. De rekenkamercommissie heeft dat onderzocht en concludeert dat er nog veel ruimte is voor verbetering

In het rekenkameronderzoek zijn 18 samenwerkingsverbanden bekeken. In een aantal daarvan wordt beleid onderling op elkaar afgestemd en in een aantal andere worden ook taken samen uitgevoerd. De rekenkamercommissie constateert op basis van het onderzoek dat er vooral sprake is van ‘verlengd lokaal bestuur’. Dat betekent dat de gemeente Amstelveen grip en regie op de uitvoering houdt en dat de eigen gemeentelijke doelen centraal staan bij de samenwerking. Toch is er ruimte voor verbetering van die grip.

Zo ontbreekt het nu aan een door de raad vastgestelde strategische visie op samenwerking. Een dergelijke visie stimuleert samenhang in door de raad te maken keuzes voor samenwerking en de koers van de gemeente op lange termijn. Ook heeft de raad geen afwegingskader vastgesteld, waarmee voorafgaand aan de samenwerking duidelijkheid komt op vragen als: wat zijn de voor- en nadelen van samenwerking, welke kansen kunnen worden benut, wat levert samenwerking op voor Amstelveen. Afhankelijk van de antwoorden op dergelijke vragen kan de raad besluiten over het al dan niet aangaan van samenwerkingsverbanden.

De rekenkamercommissie signaleert tot slot dat de informatievoorziening richting de raad over de samenwerkingsverbanden kan worden verbeterd. Dat kan bijvoorbeeld met een korte samenvatting per samenwerkingsverband in de vorm van een zogenoemd ‘dashboard’, waarin wordt aangegeven wat de motieven waren voor het aangaan van de samenwerking en in welke mate die gerealiseerd worden, wat de gezamenlijke doelen zijn, wat de lokale doelen van Amstelveen zijn, wanneer en hoe de realisatie daarvan geëvalueerd wordt en wat binnen het samenwerkingsverband nog de lokale keuzeruimte voor Amstelveen is.

Het rapport zal worden besproken in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen van 14 september en in de raadsvergadering van 27 september.

Het onderzoeksrapport van de rekenkamer en meer informatie over de rekenkamercommissie leest u hier.

Bron: Amstelveen.nl