Keuzevrijheid voor jongeren & ouders bij opstellen perspectiefplan

Vorige week heeft de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp 2018 vastgesteld. Daarbij heeft de voltallige raad op initiatief van GroenLinks bij het college van B&W aangedrongen op volledige keuzevrijheid voor de jeugdigen en/of hun ouders waar het gaat om wie hen ondersteunt bij het opstellen van het perspectiefplan. De motie is dan ook unaniem door de tien fracties in de gemeenteraad ingediend en aangenomen.

Elke gemeente moet volgens de Jeugdwet een verordening Jeugdhulp opstellen. Amstelveen werkt samen met omliggende gemeenten waarmee een regionale inkoopstrategie is opgesteld. In plaats van het inkopen van producten, wordt nu op basis van een perspectiefplan en resultaatgericht ingekocht.  Het perspectiefplan is een plan van jeugdigen en/of hun ouders. Zij kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Alles is gericht op kwaliteit van de jeugdhulp vanuit het perspectief van jeugdigen en hun ouders. Ook moet de nieuwe werkwijze de administratieve procedure verbeteren.

Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad is intensief overleg geweest tussen Gert Jan Slump (GroenLinks) namens de gemeenteraad, wethouder Jeroen Brandes (PvdA, verantwoordelijk voor jeugdhulp) en ambtenaren.

Gert Jan Slump: “In de nieuwe jeugdwet krijgen jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid samen met familie, vrienden en anderen uit de omgeving van een jeugdige een familiegroepsplan op te stellen. Daarin staat welke problemen de jeugdige of het gezin heeft, welke hulp nodig is, en wie die hulp geeft. In onze regio is gekozen voor de uitwerking in de vorm van een perspectiefplan. Daarbij kunnen zij altijd ondersteuning inschakelen.  Wij vonden het als Raad onverkort belangrijk dat zij daarbij volledige keuzevrijheid hebben.”

Jeroen Brandes: “De inhoud van de motie sluit daarbij naadloos aan op de ingezette Amstelveense praktijk waarbij naast van een jeugdhulpverlener uit het lokaal team gebruik gemaakt kan worden van ondersteuning door onafhankelijke ondersteuners. Het gaat overigens om inkoop van specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp. Het perspectiefplan is leidend voor verdere jeugdhulp en bepaalt de kwaliteit daarvan in hoge mate.”

In de door alle fracties mee ingediende motie wordt het college opgeroepen de keuzevrijheid te waarborgen en te bevorderen. Daarvoor zal aan jeugdigen en hun ouders goede, juiste en volledige informatie moeten worden gegeven en de keuzevrijheid ook in de praktijk gegarandeerd moeten worden.

De motie roept het college ook op om in samenspraak met de gemeenteraad (waarmee regelmatig gesprekken over jeugdhulp worden gevoerd) de komende tijd samen met jeugdigen en hun ouders te praten over de kwaliteit en de tevredenheid over deze nieuwe werkwijze. Waar nodig zal die werkwijze verder moeten worden verbeterd. Op basis daarvan kan worden bekeken of in een later stadium de verordening jeugdhulp zou moeten worden aangepast.