D66: ‘Past ons onderwijs voor iedereen?’

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart vraagt onderwijswoordvoerder van D66 Anne-Mieke van der Vet zich af, of het Amstelveense Passend Onderwijs ook iederéén past.

“Het idee van passend onderwijs is prachtig. Minder bureaucratie, meer individueel maatwerk voor leerlingen, minder stigma’s, op je buurtschool in de wijk les krijgen, geen thuiszitters meer, betere afstemming onderwijs en zorg. Inmiddels zijn we drie jaar verder en ben ik benieuwd hoe de diverse evaluaties van het passend onderwijs die in Nederland zijn gedaan, zich verhouden tot de realiteit in het klaslokaal,” aldus Van der Vet.

Ze vervolgt: “Evaluaties over passend onderwijs richten zich, logischerwijs, veelal op de leerlingen. Directies en onderwijskoepels zien weinig problemen en als deze er zijn worden ze vaak ‘opstartstrubbelingen’ genoemd.” D66 Amstelveen is benieuwd of de leerkrachten dat ook zo ervaren en wil daar onderzoek naar doen in de gemeente. De partij constateert dat er een lerarentekort dreigt te ontstaan. “Amstelveense scholen hebben het zwaar om vacatures te vervullen. Voor leraren is het lastig om een betaalbare woning te vinden.”

“Niet iedere dag een andere meester of juf, ruimte voor plusleerlingen, cultuur, of extra aandacht binnen het passend onderwijs, alles staat of valt met goede en voldoende docenten. Als gemeente hebben we een taak in continuïteit van onderwijs. We bemoeien ons niet met de inhoud, maar wel met de randvoorwaarden,” zegt Van der Vet.

Om die continuïteit te waarborgen vindt D66 het van belang om te weten hoe docenten het werken in Amstelveen ervaren. Wat kan er beter en hoe ervaren de leraren het passend onderwijs? Van der Vet zal dit onderwerp agenderen voor de commissie Burgers & Samenleving.