Experiment woningen Zonnestein begint vorm te krijgen

Op twee locaties aan Zonnestein in Amstelveen zijn in totaal negen nieuwe woningen gepland. Dit is het resultaat van overleg met omwonenden en projectontwikkelaar BPD. In dit experiment heeft de gemeenteraad vooraf geen kaders vastgesteld en neemt de raad bij de wijziging van het bestemmingsplan pas een besluit. De ontwerp bestemmingsplannen voor Zonnestein 64 en 66 zijn op 2 januari door B en W goedgekeurd en liggen vanaf 11 januari zes weken ter inzage.

BBA-wethouder Peter Bot (Ruimtelijke Ordening): “In 2015 heeft de gemeente een bijzondere aanbesteding uitgeschreven voor de ontwikkeling van Zonnestein 64 en 66. Een opdracht waarbij de gemeenteraad vooraf geen kaders heeft vastgesteld en waar twee buurtbewoners deel uitmaakten van de commissie die inschrijvingen van projectontwikkelaars beoordeelde. Deze wijze van gebiedsontwikkeling is een experiment, ook voor de gemeenteraad, omdat zij pas in een laat stadium de gelegenheid heeft te beslissen over het plan. Op deze manier geven wij meer vertrouwen en ruimte aan onze inwoners en de ontwikkelaar zonder vooraf vastgelegde regels. Een landelijk team dat minder regelgeving bij gebiedsontwikkeling stimuleert, heeft de gemeente daarin begeleid. We gaan deze werkwijze evalueren”.

BPD Ontwikkeling uit Haarlem heeft met twee klankbordgroepen waarin bewoners zijn vertegenwoordigd plannen gemaakt. Aan Zonnestein 64 zijn drie woningen gepland en aan Zonnestein 66 zes. Op maandag 15 januari organiseert de gemeente samen met BPD een inloopavond in het raadhuis van 19.30 tot 21 uur. Dan kunnen omwonenden informatie inwinnen over de bestemmingsplannen en de ontwikkelaar kan een toelichting op het proces geven. De woningontwerpen zijn nog in ontwikkeling. Direct omwonenden kunnen tijdens de avond hun mening geven over verschillende opties voor de groenstrook grenzend aan de erfafscheiding bij de nieuwe woningen aan Zonnestein 66.

Informatie en zienswijze

De ontwerp-bestemmingsplannen liggen vanaf 11 januari zes weken ter inzage bij de Balie Bouwen in het raadhuis of zijn dan digitaal te raadplegen via www.amstelveen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze periode kan men een zienswijze indienen. De definitieve bestemmingsplannen stelt de gemeenteraad vast waarna de omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen kunnen worden ingediend.