Historische stap waterschap in aanpakken bodemdaling

AMSTELVEEN – Als eerste waterschap in Nederland laat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de automatische koppeling los dat het grondwaterpeil de bodemdaling volgt. Het algemeen bestuur heeft besloten om stevig in te zetten op het remmen van bodemdaling

Voorheen verlaagde het waterschap het waterpeil net zoveel als de bodem daalde. Zo bleef de grond droog en kon die gebruikt worden voor bijvoorbeeld landbouw. Bodemdaling zorgt voor CO²-uitstoot en heeft daarnaast een negatief effect op de waterkwaliteit. Ook zorgt het voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond.

Het wordt steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. Bodemdaling leidt zo tot steeds hogere maatschappelijke, economische en ecologische kosten. Met het besluit van het waterschap volgt het waterpeil vanaf 2030 de bodemdaling met nog maar 75%. Zo wordt de veengrond minder snel droog en zal de grond minder dalen. Het waterschap doet dit niet als de grond dan niet meer op dezelfde manier gebruikt kan worden. En wanneer eigenaren en gebruikers van de grond zelf maatregelen nemen tegen bodemdaling, dan blijft het waterpeil de bodemdaling volgen.

Wiegert Dulfer, dagelijks bestuurder bij het waterschap: “Met het vaststellen van de Nota Peilbeheer en de Strategie Bodemdaling laten we zien dat het aanpakken van bodemdaling echt een speerpunt van ons waterschap is. Het is een historisch besluit. We rekenen erop dat dit andere partijen stimuleert om samen met ons de schouders te zetten onder het remmen van de bodemdaling. Stilzitten en niks doen is geen optie meer. Als waterschap zetten we zo een essentiële stap en leveren we onze bijdrage aan de landelijke en regionale opdracht om bodemdaling tegen te gaan. Nu is het aan andere betrokken partijen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren.’

Daarom gaat het waterschap de komende jaren actief met andere bestuurlijke partners, zoals provincies en gemeenten, de samenwerking aan. Zodat alle betrokken samen hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende middelen beschikbaar stellen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

Voor inwoners, agrarische ondernemers en andere betrokkenen ontstaat met deze peilnota zekerheid en duidelijkheid over de inzet van het waterschap. Dulfer: “Deze duidelijkheid is belangrijk om alle partijen te stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen en volop mee te werken aan de invulling en uitvoering van het aanpakken van bodemdaling. Wij vertrouwen erop dat we samen met het Rijk en de provincies en in goede samenwerking met boeren en terreinbeheerders de noodzakelijke stappen gaan zetten.”