Uniek Voorzorgspreekuur van start in Stadsdorp Elsrijk

 Op 27 februari 2019 werd het eindverslag gepresenteerd van het onderzoek naar voorzorg in Elsrijk. In het project Voorbereid op Voorzorg (VOVO) hebben oudere bewoners van Amstelveen de volgende onderzoeksvraag centraal gesteld: ‘hoe kunnen oudere bewoners gestalte geven aan voorzorg in de Amstelveense (pilot) wijk Elsrijk?’ Voorzorg is het vermogen om vooruit te kijken, om te anticiperen op veranderingen in de eigen leefomstandigheden en vervolgens doeltreffende actie te ondernemen. Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen nam het onderzoeksrapport “Uit VOORzorg” in ontvangst.

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen: “Dit is een heel mooi en uniek project en een voorbeeld voor de rest van Amstelveen en zelfs Nederland. Oudere bewoners van Stadsdorp Elsrijk hebben het initiatief genomen om eerst onderzoek te doen samen met de Universitair Netwerk Ouderzorg van VU medisch centrum. Uit het onderzoek kwam naar voren dat voorzorg belangrijk is en ook het vormen van netwerken als alles nog goed gaat. Dit kan een bijdrage leveren wanneer sprake is van mantelzorg en eenzaamheid voorkomen als één van de partners wegvalt. Ook kan door met elkaar in gesprek te gaan de schaamte om hulp te vragen overwonnen worden. Dat is ook een groot pluspunt, want wij zien namelijk vaak dat mantelzorgers het moeilijk vinden om hulp te vragen. Ook de signalerings- en doorverwijsfunctie van het Voorzorgcentrum is belangrijk. Daardoor kan iemand die zorg of hulp nodig heeft met bijvoorbeeld vervoer goed door worden verwezen. Dankzij deze bevindingen heeft de projectgroep een vertaalslag kunnen maken naar een concrete vormgeving van voorzorg in de wijk.”

De onderzoeksvraag had twee doelstellingen: ouderenparticipatie in de wijk stimuleren, waarbij oudere bewoners zelf op zoek gaan naar invulling van het begrip voorzorg en een vertaalslag maken van het begrip voorzorg naar concrete vormen van voorzorg in de wijk. De projectgroep had vijf thema’s geformuleerd die door de oudere bewoners in verband met voorzorg worden gebracht:
– Zelfzorg als eerste stap naar voorzorg: eigen verantwoordelijkheid voor de oude dag te kunnen nemen, die kan leiden tot goede voorzorgmaatregelen.
– Bewustwording van de noodzaak van voorzorg: het is goed als inwoners van tevoren nadenken over hun ‘oude dag’ en de drempel wegnemen om hierover na te denken.
– Ook de zelfwerkzaamheid is belangrijk: ‘Wat wil ik regelen voor mijn ‘oude dag’?’ en ‘Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van voorzorgmaatregelen?’
– Om hulp durven vragen is belangrijk: eigen regie versus afhankelijkheid: autonomie en de grenzen die we aan de begrippen autonomie en nabuurschap willen toekennen.
– Voorzorg doe je samen: de rol van sociale netwerken en eigen initiatief: de rol van de sociale netwerken voor de zelfstandig wonende ouderen is belangrijk.

Het voorzorgcentrum ‘Uit VOORzorg’ op Heemraadschapslaan 96-c in Amstelveen is vanaf 5 maart elke dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur open. Dit centrum is een pilot en wordt door de bewoners van de wijk zelf gefaciliteerd. Doelstellingen van het centrum zijn o.a.: het stimuleren van de bewustwording over de noodzaak van voorzorg en het in kaart brengen van diverse vormen van voorzorgmaatregelen. Inwoners uit Elsrijk kunnen langs komen met vragen rond voorzorg, zoals moet ik de toegankelijk van mijn huis nu al aanpassen? Ook om contact te maken met mensen in buurt die bezig zijn met voorzorg. Ook inwoners die hulp of zorg nodig hebben kunnen langskomen. Of de wijkcoach of ouderadviseur zit bij de gesprekken en de inwoner kan dan doorverwezen worden naar de juiste zorginstelling.