Verblijfsaccommodatiestrategie Amstelveen ter inzage

AMSTELVEEN – De gemeente zet in op selectieve, duurzame groei van verblijfsaccommodaties in de stad. In Amstelveen is de afgelopen 10 jaar het aantal hotelkamers bijna vertienvoudigd tot circa 1.500 kamers. De vraag naar verblijfsaccommodaties en overnachtingen in de Metropoolregio Amsterdam blijft onverminderd groot. Dat geldt ook voor Amstelveen, met haar gunstige ligging. Het college wil betere sturing geven aan of er hotels komen, welke hotels er komen en waar, zodat toerisme in Amstelveen zich evenwichtig en verantwoord door kan ontwikkelen. Daarom heeft de gemeente een Accommodatiestrategie opgesteld.

Nieuwe verblijfsaccommodaties leiden enerzijds tot kansen en economische impact, denk aan het creëren van werkgelegenheid, toegevoegde waarde en het versterken van het vestigingsklimaat. Keerzijde is dat dit kan leiden tot druk op de ruimte.

Mogelijk kansrijke deelgebieden
Voor nieuwe hotelontwikkelingen zijn verschillende kansrijke deelgebieden benoemd. Daarnaast is er een toetsingskader opgesteld, waarin voorwaarden zijn opgenomen waaraan een nieuwe ontwikkeling of aanpassing aan bestaande accommodatie moet voldoen. Zo moet het bijvoorbeeld een toegevoegde waarde zijn voor Amstelveen en een meerwaarde voor de omgeving.

Toeristenbelasting en investeringen
In het de accommodatiestrategie worden drie voorstellen uitgewerkt voor de toeristenbelasting. Het College van B en W geeft de voorkeur aan variant drie, waarbij sprake is van een gefaseerde verhoging van het tarief van €1,75 naar €2,50 in 2020 en naar €3,00 in 2021. De gemeenteraad nam hierover een motie aan. De verwachting is dat een verhoging niet zal leiden tot dalende bezettingsgraden, gelet op eerder genoemde trends en ontwikkelingen. De middelen die voortvloeien uit een verhoging van de toeristenbelasting zijn een algemeen dekkingsmiddel en toeristen dragen daardoor bij aan het beheer en onderhoud van al bestaande voorzieningen in Amstelveen, zoals infrastructuur, het Stadshart en de heemparken. De inkomsten kunnen daarnaast worden ingezet voor het versterken van de toeristische en recreatieve sector in Amstelveen, zoals ontwikkeling van een wandel- en fietsnetwerk in het landelijk gebied, arrangementen- en evenementenontwikkeling, een ‘VisitAmstelveen’ website en organisatie van aantrekkelijke culturele activiteiten in het Stadshart.

Inspraak
De Accommodatiestrategie ligt vanaf 25 april tot 14 mei ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. Deze reacties worden betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad over de vaststelling van de nota. De Accommodatiestrategie is in te zien bij de balie Bouwen op het Raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel 1 en via www.amstelveen.nl/ondernemen/publicatie/economisch-beleid_inspraak-beleidsnota-accommodatiestrategie.