Amstelveen wil hulpbehoevenden sneller signaleren en bereiken

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen wil inwoners die hulp nodig hebben sneller en beter bereiken. Dit blijkt uit de nota Sociaal Domein die vorige week door het college van B&W werd vastgesteld. In deze nota wordt het beleid voor Jeugd, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Werk en Inkomen geformuleerd. De gemeenteraad beslist volgende maand over de nota.

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen: “Amstelveen wil dat alle inwoners van Amstelveen ondanks eventuele beperkingen mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Soms zit het tegen en is er een helpende hand nodig. Als gemeente verlenen we dan ondersteuning en hulp, ook als dit langdurig nodig is.”

Hij vervolgt: “Meer dan voorheen is de gemeente gericht op vroeg signaleren, preventie en een beter bereik van inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Bij multiproblematiek zoekt de gemeente naar integrale oplossingen. Dit veronderstelt een goede samenwerking in de uitvoering tussen interne afdelingen en externe partners. De komende beleidsperiode zijn de speerpunten sterke wijken, het beter bereiken van inwoners die hulp nodig hebben en het optimaliseren van samenwerking met partnerorganisaties van belang.”

Inwoners zijn volgens de gemeente goed in staat zelf alledaagse problemen op te lossen, maar moeten daarbij soms een beroep doen op anderen. Sterke sociale verbanden en goede voorzieningen in de buurt zijn daarbij nodig in de visie van de gemeente. Zo wordt onder andere een visie op wijkcentra ontwikkeld en er komt een nieuw plan voor bewonersinitiatiefgroepen. “We versterken de sociale basis in de wijken door het leertraject Versterken Sociale Basis in heel Amstelveen in te zetten. Inwoners met dementie en inwoners die naar de wijk terug keren na een GGZ-opname krijgen betere ondersteuning.”

De gemeente vind het van belang dat er aandacht is voor vroegsignalering en dat de voorzieningen meer bekendheid krijgen, bijvoorbeeld via huisartsen. “Signaleren en vergroten van het bereik maakt onderdeel uit van alle vormen van dienst- en hulpverlening die de gemeente biedt in het sociaal domein. We gaan o.a. professionals faciliteren zodat zij een beter zich krijgen op het aanbod van de gemeente op diverse terreinen (armoedebestrijding, schuldhulpverlening, mantelzorgondersteuning).”

Wethouder Jeugdzorg Frank Berkhout: “Samen met alle betrokkenen, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en partnerorganisaties bieden we de hulp en ondersteuning die nodig is (netwerkstrategie). Amstelveen wil regie voeren op het samenbrengen van partijen om gezamenlijk te werken op het gebied van jeugd, zorg en welzijn.”

Daarnaast zet de gemeente zich in voor een duurzaam en betaalbaar sociaal stelsel. De kosten in het Sociaal Domein lopen op. Dit maakt het voor de gemeente noodzakelijk sterker te sturen op effectieve en efficiënte vormen van hulpverlening, een kritisch oog te hebben voor het voorzieningenniveau en het maken van keuzes in het (preventieve) ondersteuningsaanbod.

Door het beleid in één nota te presenteren wordt het belang van een integrale benadering in het Sociaal Domein benadrukt en vervallen de aparte nota’s voor Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Tevens zullen er geen aparte nota’s meer worden opgesteld voor Sociale Samenhang en het Lokaal Gezondheidsbeleid. Wel blijven er aparte nota’s bestaan voor Onderwijs, Cultuur en Sport.

De gemeente werkt de komende jaren negen thema’s op verschillende manieren uit. Deze thema’s gaan over een sterke sociale basis, Wmo, Jeugd en Onderwijs, Participatie door Werk en Inkomen, gezondheid en schuldhulpverlening en armoedebestrijding.