Grondig herstel en vernieuwing Zwartepad valt duurder uit

 De onderzoeken naar de varianten voor het herstel en de verbreding van het Kazernepad tussen de Noorddammerlaan en de Zetterij, beter bekend als het Zwartepad, zijn afgerond. Daaruit blijkt dat de voorkeursvariant van het college met vernieuwing en verbreding van het fietspad op de huidige locatie meer geld kost dan eerder was ingeschat. De meerkosten zijn onderdeel van de Begroting 2020. Als de gemeenteraad op 6 november instemt met de Begroting, kan direct daarna de aanbesteding starten.

Het fietspad is een belangrijke fietsverbinding tussen Amstelveen Zuid en Amstelveen Noord en wordt volop gebruikt. Omdat de houten damwand onder het fietspad eind vorig jaar bezweken bleek, is het fietspad om veiligheidsredenen per direct afgesloten.

Wethouder Floor Gordon (Integraal Wijkbeheer): “We werden eind vorig jaar verrast door de slechte staat van het fietspad. We willen zo snel mogelijk een kwalitatief toekomstbestendig fietspad aanleggen met een duurzame damwand die langer meegaat zodat het geschikt is voor de grote hoeveelheden fietsers die dagelijks gebruik maken van deze route. Voor herstel en verbetering van het fietspad zijn vijf varianten bestudeerd. Bij de voorkeursvariant van het college kunnen zoveel mogelijk bomen blijven staan.”

Wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer): “Verbreding is ook nodig vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Fietsers konden in de oude situatie niet twee aan twee passeren. Aangezien het Zwarte Pad een belangrijke doorgaande fietsroute is, is een bijdrage gevraagd aan de Vervoersregio.”

Grondig herstel kost tijd
Om het plan te realiseren was veel onderzoek nodig en overleg met diverse instanties, waaronder Waternet die de naastgelegen hoofdwatergang in eigendom heeft, Stedin en de Gasunie die (hoofd)gasleidingen hebben en EMA als eigenaar van de spoordijk. Afstemming, onderzoek en zorgvuldige voorbereiding vergde de nodige tijd, gezien de complexiteit.

Doordat het fietspad verbreed wordt naar vier meter, is het nodig om de watergang op te schuiven richting het bedrijventerrein. Een enorme operatie. Dat vraagt om de nodige investeringen en om een vergunning van Waternet.

Om de fietsroute te laten voldoen aan alle duurzame eisen is ophoging van het budget voor dit jaar met 215.000 euro en in 2020 met 360.000 euro nodig. Dit is zonder een verwachte bijdrage van de Vervoerregio.

Planning
De gemeente is in gesprek met Waternet. Als de vergunning is afgegeven en de raad het budget heeft goedgekeurd, kan de aanbesteding in werking worden gezet. Nadat de aanbesteding is afgerond, kan de gekozen variant verder worden uitgewerkt. Aangezien er nog het nodige moet gebeuren en daar nog diverse risico’s zijn, is het lastig om met zekerheid te zeggen wanneer het vernieuwde fietspad daadwerkelijk open kan. Het streven is dat dit het voorjaar van 2020 zal zijn. Tot die tijd worden fietsers omgeleid via de Vierlingsbeeklaan. Dit is de veiligste omleidingsroute.