Ruim derde nieuwe Amstelveners is een expat

AMSTELVEEN – Tussen 2010 en 2018 hebben zich 83.820 personen (tijdelijk) gevestigd in de gemeente Amstelveen, waarvan bijna 31.215 uit het buitenland. Het leeuwendeel hiervan is expat. Dit blijkt uit cijfers die het college van Burgemeester en Wethouders heeft gegeven naar aanleiding van vragen van de SP. De partij had vragen gesteld over het aantal huishoudens dat Amstelveen heeft verlaten en het aantal expats dat zich heeft gevestigd in Amstelveen.

De SP wilde weten of expats in plaats van vertrekkende gezinnen zijn gekomen, gezien de hoge prijzen van woningen in Amstelveen en het volgens de SP actieve beleid van de gemeente om inwoners te overtuigen elders in Nederland een woning te zoeken.

Volgens de gemeente worden er geen cijfers bijgehouden over aantallen huishoudens en expats die Amstelveen betrekken en verlaten, maar van personen. Daarom is het niet altijd even duidelijk wanneer er expats voor gezinnen zijn gekomen, zoals de SP wilde weten. Wel is duidelijk dat er tussen 2010 en 2018 73.769 inwoners uit de gemeente zijn vertrokken waarvan ruim 46.000 naar andere Nederlandse gemeenten en 26.894 naar het buitenland.

In totaal zijn er in die periode dus 10.051 migranten bijgekomen. Daaronder zitten ook vluchtelingen en ‘migranten’ uit andere gemeenten bij. Er zijn sinds 2016 een kleine 500 statushouders in Amstelveen gevestigd. Ongeveer 19% van de inwoners van Amstelveen heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. Het aandeel inwoners met een Nederlandse nationaliteit neemt daarbij al jaren af waarbij vooral inwoners uit Noord-Amerika, Japan, Oost-Europa, China, Groot-Brittannië, Duitsland en India zijn toegenomen. Van de 133 verschillende nationaliteiten bestaat de grootste groep uit Indiërs (ongeveer 4.800), gevolgd door 1.600 Japanners.

Verder vraagt de SP aan het college welke rol expats kunnen spelen binnen de Amstelveense gemeenschap. Met in het achterhoofd de demografische ontwikkelingen en het belang van de betrokkenheid bij de buurt, bijvoorbeeld bij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Volgens het college maken expats net als alle andere Amstelveners gebruik van de aanwezige voorzieningen zoals zorg, onderwijs en kinderopvang. Wel is er aandacht voor het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal en cultuur onder expats zodat zij beter kunnen integreren in Nederlandse samenleving.

Daarbij wordt wel aangegeven dat de meeste expats jong, hoogopgeleid en gezond zijn en hulp vooral eerst in eigen kring zoeken en om die reden weinig gebruik maken van openbare voorzieningen. Naast de instroom van hoogopgeleide expats komen in hun kielzog ook vaak de partner en kinderen mee, het is niet altijd even makkelijk of zelfs mogelijk voor de partner om werk te vinden in Nederland. Als onbenut arbeidspotentieel is voor deze groep vrijwilligerswerk misschien een goede optie, stelt het college.

De belangrijkste demografische ontwikkelingen voor Amstelveen zijn volgens cijfers van de gemeente bevolkingsgroei door een migratieoverschot en de toenemende diversiteit door de instroom van internationale migranten. Daarnaast neemt ook het absolute aantal ouderen toe, omdat ouderen een steeds hogere leeftijd bereiken.