Rekenkamercommissie: ‘Breng gemeentelijke schuldhulpverlening in kaart’

AMSTELVEEN – De Rekenkamercommissie Amstelveen adviseert de gemeenteraad om de schuldhulpverlening in kaart te brengen. Uit interviews met cliënten blijkt dat zij over het algemeen tevreden zijn, maar er worden te weinig gegevens bijgehouden om het echt meetbaar te maken.

De commissie adviseert om te zorgen voor een goed registratiesysteem. Dit moet vooral leiden tot een beter inzicht in de in- en uitstroom van klanten, het slagingspercentage van de schuldhulpverleningstrajecten en in hoeverre er sprake is van recidive.

Ook geeft de commissie aan dat een wijziging van het beleid ervoor kan zorgen dat er meer gebruik gemaakt kan worden van saneringskredieten en dat er meer aandacht komt voor doelgroepen die nu vaak niet in aanmerking komen voor een schuldregeling. Een voorbeeld zijn zzp’ers. Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen laat weten dat het college aan de slag gaat met deze laatste aanbeveling. Het college zal de raad voorstellen de hulpverlening aan werkenden en jongeren te versterken. Voor het merendeel van de aanbevelingen geldt volgens van Ballegooijen dat deze al in gang zijn gezet.

De gemeente probeert er samen met partners als Participe, Humanitas en Eigen Haard voor te zorgen dat schulden bij inwoners vroegtijdig worden gesignaleerd en ook dat schulden worden voorkomen. Inwoners met schulden kunnen naar het Amstelveenloket gaan voor hulp.

Het onderwerp schuldhulpverlening zal behandeld worden in de raadscommissie Burgers en Samenleving op 26 februari. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zullen dan worden meegenomen. De gemeente voert ook een nieuw ervaringsonderzoek uit. In het derde kwartaal van 2020 zal een nieuwe beleidsnota Schuldhulpverlening worden aangeboden aan de raad.