Gemeente wil drieduizend duurzame woningen bouwen op bedrijventerrein

AMSTELVEEN – Amstelveen gaat de uitdaging aan om van bedrijventerrein Legmeer een nieuwe duurzame en groene stadswijk te maken. Doel is om de komende jaren plek te creëren voor duizenden woningen en werkgelegenheid voor Amstelveen en de regio. De gemeente maakt op deze manier intensief gebruik van de schaarse ruimte binnen haar stadsgrenzen. De visie hierop stuurt het college van B en W nu naar de gemeenteraad.

Bedrijventerrein Legmeer moet een duurzame groene stadswijk worden, waar ruimte is voor minimaal 3000 woningen voor diverse inkomens met de nodige voorzieningen en bedrijvigheid en met verschillende sferen. Zo’n ingrijpende transformatie kan niet in één keer plaatsvinden. Daarom schetst de gemeente een stip op de horizon waar stapsgewijs geleidelijk naar toegewerkt kan worden.

Gemengde stadswijk
Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “Het college van B en W is heel trots op de ruimte die we hebben gevonden voor een hele nieuwe wijk waar we willen bouwen voor de sociale inkomens (20%), middeninkomens (45%) en hoge inkomens (35%). Legmeer is daarmee een afspiegeling van de huidige bewoners van heel Amstelveen. De ruimtelijke verdeling is ongeveer 80% wonen en 20% werken.” De visie is nodig om ambities en kaders met elkaar te delen voor de lange termijn. “Het moet genoeg ruimte en flexibiliteit bieden voor wijzigingen in het programma door een gewijzigde vraag naar woningen, bedrijvigheid en voorzieningen.”

Het gebied is onderverdeeld in deelgebieden of clusters. Voor de ontwikkeling stelt de gemeente spelregels op. Denk aan maximaal bouwvolume en gevarieerde bouwhoogten per cluster en ruimte slim benutten voor groen en ontmoeten. “We willen dat eigenaren van individuele kavels en ontwikkelaars samenwerken. Dat vergroot de kwaliteit. Het is goed vooraf samen na te denken over zaken als straten, groen, water en mobiliteit en af te stappen van standaard parkeernormen. Dat laatste is vaak een beperkende factor,” aldus Gordon.

Bij alle stappen in de herontwikkeling heeft de gemeente de regie en werkt samen met ontwikkelaars en ondernemers. Indien de gemeenteraad de ontwikkelvisie vaststelt en later dit jaar financiële keuzes maakt, werkt de gemeente in een structuurvisie het plan verder uit. Voor de ontwikkeling is tien tot twintig jaar uitgetrokken.