College zet in op bestaanszekerheid en participatie Amstelveners

AMSTELVEEN – De corona-uitbraak grijpt diep in op het leven van de Amstelveners. Veel ondernemers, zzp-ers en inwoners zijn hun bedrijf of baan kwijt, of zitten werkloos thuis. Het maatschappelijk leven is sinds half maart vrijwel volledig stilgevallen. Het college van B en W zet daarom de komende jaren volop in op behoud en herstel van bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie van Amstelveners. Daarbij ondersteunt het college de creativiteit en eigen kracht die inwoners en ondernemers in de afgelopen maanden hebben laten zien. Op die manier meent het stadsbestuur vast te houden aan de koers uit het coalitieakkoord: Op weg naar een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal.

Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden over de gevolgen die de coronacrisis voor Amstelveen heeft. Dit heeft invloed op de Perspectiefnota 2021 waarin de ambities en voorstellen voor het komende jaar staan uitgewerkt. “Het zijn onzekere tijden waarin alles ter discussie staat”, zegt wethouder Herbert Raat (financiën). “Daarom is het verstandig om nu pas op de plaats te maken om later dit jaar bij de begroting de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het is belangrijk om flexibel, wendbaar en proactief te anticiperen op wat de stad en onze inwoners nodig hebben. Hier gaan wij als college samen mee aan de slag.” De Perspectiefnota 2021 is daarom anders dan gebruikelijk en beperkt zich tot enige noodzakelijke begrotingsaanpassingen. Daarmee creëert het college de noodzakelijke flexibiliteit in deze coronatijd.

Iedereen doet mee
‘Iedereen doet mee’ is een belangrijk speerpunt van het college waar de komende jaren extra op ingezet wordt. Doel is om kansenongelijkheid te verminderen en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen. Het college denkt daarbij aan ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners en ondernemers die hun baan of bedrijf kwijtraken. Bijvoorbeeld door kortdurende omscholingstrajecten aan te bieden naar werk waar behoefte aan is na de coronacrisis. Ook jongeren en schoolverlaters die hun intrede doen op de arbeidsmarkt krijgen extra ondersteuning. Het college ziet de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ook als kans om goed gekwalificeerd personeel voor onderwijs en zorg te vinden en jonge, goede medewerkers voor de gemeentelijke organisatie te werven.

Anderhalvemetersamenleving
De verwachting is dat in een langdurige anderhalvemetersamenleving het belang van goede maatschappelijke voorzieningen in de stad toeneemt. Mensen gaan minder ver en vaak op reis en zoeken hun vrijetijdsbesteding meer in de buurt, de eigen stad of regio. Dit betekent dat een gevarieerd cultureel aanbod en mogelijkheden voor sport- en sociale activiteiten op lokaal niveau van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid in de stad en het welzijn van Amstelveners. “Wij streven de komende jaren naar de instandhouding van het rijke aanbod aan maatschappelijke activiteiten voor onze inwoners”, zegt wethouder Raat. “Aan instellingen die daarvoor extra steun van ons nodig hebben, vragen wij een tegenprestatie gericht op versterking van de maatschappelijke participatie in Amstelveen. Voorbeelden zijn het Cobra Museum die scholierenvouchers uitgeeft aan middelbare scholieren voor een gratis bezoek aan de zomertentoonstelling, en de gratis voorstellingen voor Amstelveners met een cruciaal beroep die het Amsterdamse Bostheater gaat organiseren.”

Investeringsbeleid
Vanwege de onzekerheden van dit moment kiest het college voor een behoedzaam investeringsbeleid. Noodzakelijke investeringen in leefbaarheid, verkeersveiligheid en onderwijshuisvesting gaan door als het financieel meerjarenperspectief daarvoor de ruimte biedt. Verder maakt het college de afweging voor grote investeringen in ambities uit het college-uitvoeringsprogramma 2018-2022 als er meer zicht is op de structurele ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief.

De Perspectiefnota 2021 wordt behandeld in de commissievergaderingen van 16, 17 en 18 juni en in de raadsvergadering van 1 juli 2020.