Drie flats in Amstelveen nader onderzocht op brandveiligheid gevels

 Amstelveen heeft onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van de gevelbekleding van flatgebouwen in de gemeente. Hieruit blijkt dat drie gebouwen in de risicogroep vallen. Nader onderzoek van de gebouweigenaren moet uitwijzen of er inderdaad sprake is van brandgevaar. De gemeente stuurt de eigenaren hierover een brief.

De Volkskrant schreef woensdag over de brandveiligheid van hoogbouwpanden in Nederland. Aanleiding van het artikel is de vraag van de minister van Binnenlandse Zaken eind 2018 aan gemeenten om dit te onderzoeken. Aanleiding hiervoor is de grote flatbrand in Grenfell-toren in Londen drie jaar geleden. Voor het onderzoek heeft het ministerie vorig jaar een risicotool ontwikkelt voor de gemeenten om te gebruiken. ”De gemeente Amstelveen geeft de hoogste prioriteit aan brandveiligheid en is daarom meteen gestart met de inventarisatie”, zegt wethouder Herbert Raat (handhaving). “Hieruit rolden drie flatgebouwen waarvan de gevels mogelijk een risico vormen. De panden zijn direct opgenomen in ons uitvoeringsprogramma. De pandeigenaren zijn primair verantwoordelijk voor de brandveiligheid, maar als gemeente houden we de vinger aan de pols. De behandeling van deze drie zaken heeft onze prioriteit.”

Vervolg
Na de inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld door de gemeente. De eigenaren ontvangen op korte termijn een brief met de conclusies van de gemeente en het verzoek om een onderzoek in gang te zetten. Hen wordt ook gevraagd de bewoners te informeren over de stand van zaken. Het gaat om flats aan de Laan van de Helende Meesters, Kostverlorenhof en Lindenhof. De gemeente ziet erop toe dat de eigenaren de onderzoeken naar de brandveiligheid van de gevels uitvoeren en, indien nodig, maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Het is op dit moment niet duidelijk of er sprake is van een brandgevaarlijke situatie in de drie hoogbouwpanden. Om een beeld te geven: In Nijmegen voldeden na de eerste inventarisatie van de gemeente 63 panden niet aan de eisen. Na het nadere onderzoek waren dit er nog 12.

Inventarisatie
De minister heeft alle Nederlandse gemeenten gevraagd te inventariseren of risicovolle flatgebouwen voldoen aan de wettelijke eisen van de brandveiligheid. In samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland is een protocol Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels opgesteld. Hiermee zijn de meest risicovolle gebouwen in de gemeente geselecteerd en onderzocht.