Geen draagvlak voor Luchtvaartnota in Schipholregio

SCHIPHOL – De Luchtvaartnota van het kabinet kan in de huidige vorm niet rekenen op regionaal draagvlak. Vier provincies en 56 gemeenten in de Schipholregio waaronder Amstelveen, hebben dit dinsdag in een gezamenlijke reactie aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laten weten.

De provincies en gemeenten verenigd in het BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) zien veel knelpunten in de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Er lijkt gekozen te worden voor groei zonder dat de randvoorwaarden zijn vastgesteld. Daarmee lijkt de afweging tussen groei en leefbaarheid uit balans. Zo wordt gesproken over groei onder voorwaarden, terwijl veel bestaande knelpunten nog niet zijn opgelost. Dit is precies een van de zorgen die de gemeente eerder al heeft geuit in de Position Paper Schiphol.

Uit balans
Het Amstelveense college vindt het belangrijk dat Schiphol in balans en op een wijze wordt ontwikkeld. “Daarvoor moeten verschillende vraagstukken en thema’s in onderlinge samenhang worden bekeken en dat ontbreekt in deze nota”, zegt wethouder Herbert Raat (Schiphol). “Het gebrek aan concrete uitwerking, samenhang en integraliteit vormt de kern van onze zorg. We willen dat Schiphol heldere, meetbare en afdwingbare doelen krijgt opgelegd die de overlast daadwerkelijk verminderen en het leefklimaat verbeteren. Eerst zien en dan geloven, is ons motto en dat geldt na het lezen van deze nota nog steeds. Wij zijn niet tegen Luchtvaart. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze economie. Maar de verhouding tussen de luchtvaart als banenmotor en de overlast voor bewoners is uit balans. Daarom trekken wij als gemeente onder leiding van PvdA-gedeputeerde Jeroen Olthof van Noord-Holland met BRS op om dit in de Tweede Kamer aan de orde te brengen.”

Luchtvaartnota
In de reactie worden de gebreken en knelpunten die de BRS ziet duidelijk uiteengezet. Nut en noodzaak, de consequenties voor de omgeving, de keuzes die daarbij worden gemaakt tussen diverse publieke belangen en de gevolgen daarvan voor het ruimtegebruik, de gezondheid en het klimaat zijn niet in beeld gebracht. Ook ontbreekt inzicht in sturingsinstrumenten. Zelfs de grenswaarden waarop het kabinet wil gaan sturen, zijn niet helder. Ook wordt onvoldoende gekeken naar alternatieven voor de luchtvaart, zoals internationale treinverbindingen.

Brandbrief
BRS heeft deze week een brandbrief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gestuurd in reactie op een aanpassing in de nieuwe Omgevingswet betreffende rekenregels voor geluidsoverlast. Lawaai veroorzaakt door luchtvaart wordt als het aan de minister ligt veel zwaarder meegeteld dan voorheen in de wet geluidhinder. Hierdoor gaat de gehele Schipholregio in feite op slot voor woningbouw. BRS wil hierover met de minister in gesprek.