Gemeente wil regie op borgstelling corporatiewoningen

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen wil regie houden op de borgstelling voor corporatiewoningen. Amstelveen stemt daarom niet in met een voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dit te veranderen.

De VNG constateert dat er een ‘scheefheid’ is ontstaan tussen gemeenten wat betreft de garantstelling die zij geven voor leningen die woningcorporaties aangaan. Dit komt doordat investeringen van een corporatie per gemeente verschillen en doordat leningen bedrijfsgebonden zijn. De VNG stelt de leden voor dit recht te trekken aan de hand van een aantal oplossingsrichtingen.

“Amstelveen gaat hier niet in mee”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “In het voorstel van de VNG gaat de achtervang van Amstelveen omhoog omdat er gerekend wordt met een verdeelsleutel op basis van marktwaardes. Daarnaast leidt het voorstel ertoe dat we afhankelijker worden van situaties in andere gemeenten. Wij willen als gemeente hier zelf regie op houden.”

Wethouder Herbert Raat (Financiën) vult aan: “Vijf jaar geleden hebben het college en de gemeenteraad gekozen voor maximale invloed op de daadwerkelijke investeringen door de corporaties. Daarmee is de ongelimiteerde achtervangovereenkomst vervangen door een achtervang per lening. Dit willen we graag zo houden en daarmee houden we als gemeente zelf grip op onze financiële positie.”

Woningcorporaties sluiten leningen af voor bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Het Waarborgfonds Sociale Woningen (WSW) staat borg. Als de buffers en vangnetten niet toereikend zijn vraagt WSW renteloze leningen aan bij het Rijk en gemeenten. Het Rijk staat voor 50 procent in de achtervang, 25 procent wordt verdeeld over alle gemeenten die borg staan. 25 procent wordt opgevraagd bij de gemeente die in de leningsovereenkomst is genoemd.

De VNG wil dat het achtervangrisico dat een gemeente loopt een afspiegeling is van de waarde van het bezit dat een corporatie in een gemeente heeft. Daardoor zou de risiscopositie van de gemeente op basis van de bestaande geborgde leningen fors toenemen.