Praat mee over een duurzaam Amstelveen, concept Transitievisie Warmte ligt ter inzage

 De gemeente Amstelveen roept inwoners, instellingen en gebouweigenaren op mee te praten over de eerste versie van de Transitievisie Warmte Amstelveen. De conceptvisie, die het college van B&W nu vrijgeeft voor inspraak, benoemt een aantal buurten waar de transitie naar duurzaam verwarmen in de periode tot 2030 kansrijk is. In de buurten waarvoor er op dit moment nog geen betaalbare alternatieve warmtebronnen zijn, richt de inzet zich op energiebesparing.

Kansrijke buurten tot 2030
Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon: “In Amstelveen is op basis van de gekozen uitgangspunten een aantal buurten kansrijk om al vóór 2030 te verduurzamen, bijvoorbeeld omdat een warmtenet een robuuste warmte-optie is. De overgang naar duurzame warmte zullen we uiteindelijk samen moeten maken met inwoners, instellingen, bedrijven en energieleveranciers. Als gemeente proberen we te leren van succesvolle initiatieven uit andere steden. De Transitievisie Warmte dient als startpunt van een intensief traject om, in dialoog met bewoners, daar gevestigde bedrijven en betrokken partijen van de ‘kansrijke buurten’ tot breed gedragen Buurtuitvoeringsplannen te komen.
Een Buurtuitvoeringsplan is een gedetailleerd plan met technische haalbaarheid, een financiële doorrekening van investeringen, een gedetailleerde planning en de samenhang met andere werkzaamheden in de ondergrond en openbare ruimte”.

Realisme
Amstelveen is een middelgrote gemeente met een grote warmtevraag. In Amstelveen staan 42.000 woningen en 1,7 miljoen m2 andere gebouwen met een gezamenlijke warmtevraag van 2.245 terajoule. Uit verschillende studies blijkt dat er op dit moment onvoldoende duurzame collectieve warmtebronnen zijn om heel Amstelveen fossiel onafhankelijk te verwarmen. Ook hernieuwbaar groen gas en waterstof zijn de komende 10 jaar nog niet beschikbaar als warmtebron. Floor Gordon: “We zijn ambitieus, maar we moeten ook realistisch zijn. Voor grote delen Amstelveen is er nu nog geen betaalbare alternatieve warmtebron. Hier zetten we de komende jaren dus volop op energiebesparing door isoleren en op duurzame opwek van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een warmtepomp aangevuld met een cv-ketel. Daarmee reduceren we de CO2 uitstoot aanzienlijk. Woningeigenaren van woningen die al goed geïsoleerd zijn, kunnen in deze buurten ook al individueel aan de slag met all-electric technieken of warmte-koude opslag.”

Uitgangspunten Amstelveen
Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving en moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Deze geeft inwoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van duurzame warmte-alternatieven per wijk of buurt, de maatschappelijke kosten en kosten voor de eindgebruiker en wat het tijdspad is in de overgang naar duurzame warmte. Voor de uitwerking van de concept Transitievisie Warmte is een aantal uitgangspunten benoemd. Deze zijn tot stand gekomen op basis van de vragen, zorgen en meningen van Amstelveners uit de enquête ‘Amstelveen aardgasvrij’ en aandachtspunten van een werkgroep van professionele stakeholders. De uitgangspunten zijn: reductie van CO2 staat voorop (aardgasvrij is geen doel op zich), de toekomstige warmtevoorziening is betaalbaar voor eindgebruikers, de warmteoptie met de laagste maatschappelijke kosten heeft de voorkeur, het comfort en leefbaarheid verbetert en de keuzes zijn toekomstbestendig.

Inspraak en dialoog
De concept Transitievisie Warmte ligt van 8 september tot 5 oktober 2020 ter inzage en zal na het verwerken van de zienswijzen ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. De visie zal in ieder geval elke 5 jaar aangepast worden. In verband met de Corona-richtlijnen wil de gemeente geen grote bijeenkomsten organiseren. De gemeente Amstelveen nodigt inwoners, gebouweigenaren en andere betrokkenen van harte uit om mee te praten over deze conceptvisie. Dit kan tijdens de digitale inspreekavond op 22 september. Aanmelden hiervoor kan via de website denkmee.amstelveen.nl. U kunt hier ook de stukken inzien. Reacties kunnen natuurlijk ook per brief of via email worden gegeven via energietransitie@amstelveen.nl.