College wil bouwen met meer aandacht voor kwaliteit en leefbaarheid omgeving

AMSTELVEEN – Amstelveen wil steviger regie gaan voeren op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, omdat de nieuwbouw vooral binnen de bebouwde kom plaatsvindt en de leefbaarheid onder druk kan komen te staan. Het college van B en W heeft ruimtelijke mogelijkheden in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en financiële consequenties van groei van de stad. Amstelveen kan een mogelijke gestage groei van 91.000 naar 110.000 inwoners tot 2040 dragen met nadrukkelijker oog voor het versterken van leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving, met behoud en liefst toevoegen van groen. Het college wil voor binnenstedelijke ontwikkelingen eerst een gebiedsvisie opstellen en uitgangspunten hanteren waaraan bouwinitiatieven worden getoetst.

Motie Bouwen, bouwen, bouwen
Amstelveen heeft sinds de laatste economische crisis ruim baan gegeven aan nieuwe woningbouwinitiatieven met nadruk op het middensegment. Hierdoor worden de komende jaren veel betaalbare woningen in het middensegment opgeleverd en draagt de gemeente haar steentje bij aan de onverkorte druk op de regionale woningmarkt. Ook na de unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ uit 2018 is volop ingezet op de ontwikkeling van hoogwaardige en omvangrijke woningbouw met accent op betaalbaar wonen in het middensegment om de woningnood terug te dringen.

Sterke groei inwoners niet wenselijk
De gemeente heeft in het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 2020 alle in gang gezette projecten in kaart gebracht naast locaties waar de komende 20 jaar stedelijke ontwikkeling kan plaatsvinden of stedelijke vernieuwing kan leiden tot versterking van de leefbaarheid. Daartoe heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en financiële gevolgen indien de stad tot 2040 zou groeien naar 110.000 of naar 125.000 inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de noodzakelijke infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen en groen. Op dit moment heeft Amstelveen ca. 91.000 inwoners. Uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten die al in gang zijn gezet, brengt het inwonertal van Amstelveen in de periode tot 2030 naar verwachting op 100.000.

Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer naar een duurzame woonwijk en uitbreiding van de studentencampus gemengd met werken en andere voorzieningen op Kronenburg, kan op termijn de bevolking met nog eens naar schatting 10.000 inwoners toenemen. Uit het onderzoek, dat uitdrukkelijk een rekenexercitie is, blijkt dat Amstelveen de reeds ingezette groei naar 110.000 inwoners in 2040 ruimtelijk en financieel kan dragen. Een verdere groei naar 125.000 inwoners is volgens het onderzoek ruimtelijk inpasbaar, maar kent nog onzekerheden qua benodigde investeringen en financiering daarvan, nog afgezien van de vraag of voor sterke groei draagvlak in de samenleving bestaat. Daarom wil het college meer regie op stedelijke ontwikkeling met als voornaamste doel de leefbaarheid te behouden of te versterken en in te zetten op kwaliteit van de bebouwde omgeving. Groei naar 125.000 inwoners is niet wenselijk.

Prioriteit ontwikkeling Stadshart, de Scheg, Kronenburg en Legmeer
Het college geeft prioriteit aan de gebiedsontwikkelingen van het Stadshart, de Scheg, Kronenburg en Legmeer. Floor Gordon (Wethouder Ruimtelijke Ordening): “Ontwikkelaars blijven zich bij ons melden. Om Amstelveen leefbaar te houden en om als gemeente financieel gezond te blijven, is het de hoogste tijd om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherper te gaan prioriteren, keuzes te maken en steviger te regisseren met meer oog voor behoud van een fijne leefomgeving. Wij stellen uitgangspunten voor bij gebiedsontwikkelingen en toetsen individuele bouwinitiatieven daaraan. Zo houden we een evenwichtige stad met balans in ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en groene verblijfskwaliteit. Daarnaast denken we samen met de raad na over het vroegtijdig betrekken van raad en omwonenden bij een initiatief voor een bouwproject door de ontwikkelaar of door de gemeente. Zodat we eerder ons oor te luisteren leggen en mogelijke zorgen ophalen en maatschappelijk draagvlak kunnen meewegen bij de beoordeling van een bouwinitiatief naast uiteraard de ruimtelijke en financiële haalbaarheid.”

Uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkelingen
De voorgestelde uitgangspunten richten zich op het versterken van de leefbaarheid en kwaliteit van de bebouwde omgeving, een goede bereikbaarheid te voet, per fiets en met openbaar vervoer, een evenwichtige woon-werkbalans, het op peil houden van het hoogwaardige voorzieningenniveau van onderwijs, zorg, cultuur, sport en vrije tijdsbesteding, het reserveren van ruimte voor de duurzaamheidsopgave en het behouden en versterken van de kwaliteit van het groen met oog voor belevingswaarde, ecologie, recreatie en waterberging.

Besluitvorming
Het college van B en W legt het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief 2020 met uitgangspunten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad en biedt de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek naar de consequenties van de groei van de stad ter informatie aan de raad aan.