Maatregelen voor verbeteren luchtkwaliteit Amstelveen

 Het college van B en W stelt de raad nieuwe maatregelen voor om de kwaliteit van de lucht in Amstelveen te meten en te verbeteren. De luchtkwaliteit in Amstelveen wordt bepaald door o.a. fijnstof en stikstofdioxide. In Amstelveen worden geen wettelijke grenswaarden overschreden. Evengoed kan de uitstoot van deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het college wil de uitstoot daarom zoveel mogelijk beperken.

Zelf meten
In het algemeen blijkt dat landen om ons heen de grootste bijdrage leveren aan de concentratie verontreinigde stoffen in Nederland. Wethouder Floor Gordon (milieu): “Desondanks kunnen lokale maatregelen een bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en dus de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan schonere houtstook en inzet op duurzame mobiliteit in onze stad. Het bestaande meetnetwerk geeft een algemeen beeld van de luchtkwaliteit in de regio. Om lokaal beter inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit op straat- of buurtniveau gaan we zelf metingen verrichten op locaties verspreid door Amstelveen. Na een nulmeting is de concentratie stikstofdioxide-concentraties bekend. Daarna kunnen we meten wat het effect is van maatregelen.”

Schonere houtstook
Ook wil de gemeente inzetten op voorlichting over het stoken van hout in pellet- en houtkachels, zodat Amstelveners zich meer bewust worden van het effect ervan. Bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Dat is voor iedereen ongezond, maar kinderen, ouderen en mensen met een longziekte hebben er extra last van. Bovendien is het niet klimaatbewust om huizen te verwarmen met een open haard of houtkachel: bij het verbranden komt CO2 vrij en een groot deel van de warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten. Door voorlichting wil de gemeente o.a. inwoners stimuleren om schoner te stoken, bijvoorbeeld door de open haard of houtkachel niet aan te steken als het windstil of mistig is en droog hout te gebruiken. Ook ontmoedigt de gemeente actief het gebruik van pelletkachels bij nieuwbouw en neemt dit ook expliciet mee in afspraken met ontwikkelaars.

Extra onderzoek voor kwetsbaren
Het college van B en W wil ook verder gaan dan landelijk beleid dat bepaalt dat voorzieningen voor kinderen, bejaarden of zieken niet dicht in de buurt mogen worden geplaatst van provinciale of rijkswegen als uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteitsnorm overschreden wordt. Dat onderzoek wil de gemeente ook instellen bij drukke wegen.

Tot slot volgt de gemeente nauwlettend het onderzoek van het RIVM naar de lange termijneffecten van ultrafijnstof dat vliegtuigen uitstoten. Medio 2021 worden de resultaten verwacht. Aan de hand van deze resultaten kan het college positie bepalen in het Schipholdossier in het belang van de gezondheid van haar inwoners.