Nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

AMSTELLAND – Gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, eerder in beeld krijgen en het geweld oplossen en stoppen. Dat is het doel van de nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ‘Veilig voor Elkaar 2020 -2024’. Om dit te bereiken, gaat de regio Amsterdam-Amstelland professionals, hulpverleners en ook inwoners actief betrekken. De gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn onderschrijven dit Regioakkoord.

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen: “We willen huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen, stoppen en blijvend oplossen. Daarbij hebben we de hulp nodig van professionals, hulpverleners en ook inwoners. Door met elkaar te praten over veiligheid en de kennis te vergroten over hoe je risico’s kan herkennen. Het moet normaal worden om hulp en advies te vragen als je iets vermoedt.”

Patronen doorbreken
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn samen de grootste geweldsvorm in ons land met de meeste slachtoffers. Helaas kunnen hulpinstanties vaak pas laat in actie komen omdat de meeste meldingen via de politie bij Veilig Thuis binnenkomen. Dan is de situatie meestal al hoog opgelopen en zijn er patronen ontstaan die moeilijk te doorbreken zijn. Dat heeft niet alleen impact op het slachtoffer, maar op alle gezinsleden, soms generaties lang.

Gezin actief betrekken
In deze nieuwe aanpak wordt daarom het hele gezin actief betrokken bij de hulpverlening. Ook om achterliggende oorzaken als eigen trauma’s en/of schuldenproblematiek weg te nemen. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt ook de noodzaak van een integrale aanpak. Het toont aan dat huiselijk geweld een complex probleem is waarin allerlei zaken een rol spelen, zoals armoede, verslavingen en trauma’s bij de ouders.

Professionals bewust maken
Het bewuster maken van professionals van risicofactoren en life events, is ook een actielijn uit de aanpak. Zo vergroten gebeurtenissen als een scheiding, ontslag of geboorte de kans op geweld binnen een kwetsbaar gezin. En hoe langer er sprake is van geweld binnen een gezin, hoe moeilijker het is om die spiraal te doorbreken. Deze problemen vragen om specialistische hulp die goed is afgestemd en zo vroeg mogelijk en langdurig wordt ingezet.

Inwoners betrekken en taboe doorbreken
Daarnaast wil men inwoners beter betrekken om geweld eerder te herkennen, er over te praten en te melden. Hiervoor is het nodig om het taboe te doorbreken om over veiligheid te praten en moet de kennis over risicosignalen bij inwoners worden vergroot. Verder is het belangrijk dat de drempels worden verlaagd om hulp en advies te vragen. Sociale initiatieven, zoals supportgroepen voor vrouwen, wil men ook beter betrekken. Deze netwerken kunnen helpen om de hulpverlening toegankelijker te maken en professionals in contact te brengen met de mensen die hen nodig hebben.

Wethouder Jeugdzorg Frank Berkhout: “Is jouw eigen thuissituatie niet fijn of maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving? Blijf er dan niet mee rondlopen. Je kunt iets doen door erover te praten of door advies te vragen. Bijvoorbeeld aan de wijkagent, een leerkracht of bij Veilig Thuis. Zij adviseren je wat je kunt doen. Want huiselijk geweld en kindermishandeling zijn onacceptabel.”