Platform C legt toekomstplan voor met positieve weg naar financieel gezondere toekomst

AMSTELVEEN – Platform C heeft het Amstelveense college van B en W een toekomstplan voorgelegd waarin een positieve weg is ingeslagen naar een financieel gezondere toekomst. In het voorjaar had het college als randvoorwaarde voor verdere financiële steun gevraagd om een voldoende ingrijpende en overtuigende aanpak. Platform C heeft besloten om afscheid te nemen van de kunstuitleen in de huidige vorm en heroverweegt programmaonderdelen van de volksuniversiteit voor volwassenen en expats.

Om Platform C die in acute nood verkeerde te helpen, heeft de gemeenteraad voor de zomer ingestemd met een eenmalige bijdrage van € 350.000 euro voor 2020. Deze is inmiddels verstrekt. Voor 2021 en 2022 zijn incidentele bijdragen van € 200.000 gevraagd. Deze zijn toegekend onder voorwaarde van een overtuigend toekomstplan. Doel is een instelling die financieel gezond is, aansluit bij de vraag van Amstelveners en invulling geeft aan het Amstelveense cultuurbeleid.

“We hebben samen met de gemeenteraad randvoorwaarden gesteld omdat we cultuureducatie van groot belang vinden voor Amstelveen, zowel voor onze kinderen als volwassenen, en daar is een financieel gezond Platform C voor nodig”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). “Vernieuwing betekent dat er afscheid genomen moeten worden van bepaalde onderdelen. De kunstuitleen in deze vorm was jaren geleden vernieuwend, maar nu niet meer nodig. Voor de volksuniversiteit geldt eigenlijk hetzelfde. Platform C geeft in haar toekomstplan aan hét platform voor cultuureducatie te willen worden. Dat ondersteunen we. Wij vinden dat het huidige toekomstplan afdoende is om de instelling de kans en ruimte te geven om zichzelf te verbeteren en te vernieuwen.”

Toekomstplan 2021-2022
Door de korte beschikbare tijd en de uitdagingen vanwege de coronacrisis is het plan alleen concreet uitgewerkt voor de eerste 2 jaren. Het toekomstplan voorziet in een kleine plus in 2022. Dat is nog niet overtuigend, maar de richting is positief. De vernieuwing is gericht op actieve en wijkgerichte cultuurparticipatie. Naast de locatie in het Stadshart, trekt de instelling ook de wijken in. Daarnaast wil de instelling een verbindende rol gaan spelen binnen de cultuursector en daarvoor een cultuurcoach aanstellen. De organisatie wil met een vaste kern aan personeel en een flexibele schil daaromheen gerichter en flexibeler worden om beter op de actuele behoeften en wensen van de Amstelvener in te spelen.

Lange termijn
Het plan dat er nu ligt, voldoet om de komende twee jaar te overleven, maar er is nog geen sprake van een bestendige toekomst. Er moet daarom voor oktober 2021 een concreet uitgewerkt lange termijnplan bij de gemeente worden ingediend voor de jaren 2022-2026. Het college ziet 2021 vooral als een overgangsjaar voor Platform C. Voor de langere termijn ziet het college voor zich dat Platform C zich vooral richt op muziek- en dansonderwijs en cultuureducatie, centraal en decentraal in de stad. Bij voorkeur in nauwe samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en zonder overlappend aanbod.

Begrotingsraad
Het college stelt de raad bij de behandeling van de begroting op 11 november voor om de gevraagde € 200.000 incidenteel voor 2021 en 2022 toe te kennen, naast de toegezegde garantiesubsidie van € 270.000 en huurkwijtschelding voor 6 maanden. Dit is van belang om de zaken bij Platform C op orde te krijgen, zodat hierna vernieuwing kan plaatsvinden.