Nieuwe impuls voor atelierbeleid in Amstelveen

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen ontwikkelt een nieuw atelierbeleid. Het doel is om ervoor te zorgen dat er een betere doorstroming is in de gemeentelijke ateliers, zodat meer talentvolle kunstenaars een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het college wil een bruisend klimaat scheppen voor vernieuwing en ontwikkeling.

Er zijn achttien gemeentelijke ateliers verdeeld over twee locaties: Ateliers 2005 in de voormalige school aan de Van Weerden Poelmanlaan en A24 aan de Amsterdamseweg. Negen ateliers zijn bestemd voor gevestigde kunstenaars, zes voor starters en er zijn drie projectateliers voor kortlopende projecten waarbij sprake is van vernieuwing. “We willen ervoor zorgen dat ook jong en aanstormend talent voldoende kansen krijgt om zich te ontwikkelen in Amstelveen”, zegt Herbert Raat (kunst en cultuur). “Het is belangrijk dat kunstenaars een plek hebben om hun werk uit te oefenen, elkaar te inspireren en hun werk te delen met het publiek.”

Levendigheid
De kunstenaars van Ateliers 2005 en Heem Locaties werken met behulp van de gemeente aan het transformeren van het oude schoolgebouw tot een culturele hotspot waar plek is voor culturele activiteiten voor Amstelveners. Door het toevoegen van (maatschappelijke) functies moet het gebouw, dat een gemeentelijk monument is, beter worden ingezet en een rol vervullen bij culturele en creatieve (buurt-)activiteiten. Er is een tentoonstellingscommissie in het leven geroepen voor de programmering in de centrale hal. Ondanks de coronamaatregelen kon er dit jaar toch een aantal tentoonstellingen plaatsvinden.

Achtergrond
Bij de vaststelling van de Cultuuragenda 2020-2024 is een motie over een transparant atelierbeleid unaniem aangenomen. Hierin werd geconstateerd dat de aanpassing van het atelierbeleid in 2011 niet het gewenste resultaat heeft gehad. In de motie wordt onder meer stilgestaan bij een transparante toewijzing van de ateliers, beëindiging van de ouderenregeling om plaats te maken voor startende kunstenaars, het stimuleren van het delen van ateliers en een maatschappelijke tegenprestatie.

Proces
Een nieuw atelierbeleid ligt in juni 2021 ter besluitvorming voor in de gemeenteraad. De punten van aandacht die in de motie ‘Transparant beleid ateliers voor Amstelveen’ van 11 december 2019 zijn opgenomen, worden in het nieuwe beleid verwerkt. De input van kunstenaars, de gebruikers van de gemeentelijke ateliers, is heel belangrijk bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. De gemeente is benieuwd naar de wensen en behoeften van kunstenaars ten aanzien van de gemeentelijke ateliers. Bent u een kunstenaar woonachtig en/of werkzaam in Amstelveen en wilt u meedenken over het nieuwe beleid? Meld u dan aan via kunstencultuur@amstelveen.nl.