Rekenkamercommissie onderzoekt woonbeleid

De rekenkamercommissie Amstelveen is een onderzoek gestart naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk woonbeleid en de rollen van de gemeenteraad en het college van B&W daarbij.

In het onderzoek wordt gekeken met welke opgaven op de woningmarkt het gemeentelijk woonbeleid voor de komende jaren rekening moet houden. Onderzocht wordt of een goede probleemanalyse is gemaakt en of daarbij recht is gedaan aan de belangen van alle betrokken partijen. Daarnaast wordt bekeken of de doelen van het woonbeleid helder en concreet geformuleerd zijn en of er effectief gestuurd wordt op het realiseren van deze doelen. Een andere vraag is of de gemeente zicht heeft op misbruik van toewijzing van woningen en hoe de gemeente stuurt op het voorkómen van dergelijk misbruik. Ook wordt gekeken wanneer en hoe de raad wordt geïnformeerd over de uitvoering van het woonbeleid en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door bureau Necker van Naem. Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden.