Gemeenteraad ruziet verder over openbaarheid

De Amstelveense gemeenteraad heeft woensdagavond in de maandelijkse vergadering géén besluiten genomen over de eigen vergaderregels. Reden is vooral dat de elf politieke partijen in de raad het niet eens zijn over de beslotenheid of openbaarheid van bepaalde vergaderingen. Dat meningsverschil wilden ze niet in de gemeenteraad uitvechten.

Op verzoek van de fractievoorzitters werd een voorstel voor een nieuw Reglement van Orde daarom kort voor de vergadering van de agenda gehaald. Een ander heet hangijzer, namelijk de manier waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijke beleid, was op verzoek van het College van B&W al van de agenda gehaald.

Ruud Kootker (BBA): “verstikkende politieke cultuur”

Ruud Kootker (Burgerbelangen Amstelveen) sprak vorige week in een persbericht van een “verstikkende politieke cultuur”. Hij stapte op als lid van de zogeheten agendacommissie, die grotendeels bestaat uit gemeenteraadsleden en die voorstellen doet voor de manier waarop de gemeenteraad onderwerpen moet behandelen. Hij deed dit in navolging van Martin Kortekaas (GroenLinks), die ook vertrok als voorzitter van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Beiden zeggen dat de gemeenteraad te weinig in staat is zijn controlerende rol te vervullen en zeggen meer “transparante besluitvorming” te willen.

Achter gesloten deuren

Een discussiepunt is de openbaarheid van de agendacommissie en van het zogeheten Presidium (waarin de fractievoorzitters zitting hebben). Dat was formeel altijd openbaar, maar nadat de Amstelveense journalist Johan Th. Bos erbij wilde zijn, bleek dat toch niet de bedoeling. In het nieuwe Reglement van Orde, dat gisteren op de agenda van de gemeenteraad stond, staat dat zowel de agendacommissie als het Presidium voortaan achter gesloten deuren bijeenkomen. Beide hebben volgens de opstellers van het nieuwe reglement een “huishoudelijk karakter” en hebben als doel het functioneren van de gemeenteraad te bevorderen. “In beslotenheid kunnen de deelnemers hier vrijuit over spreken”, aldus het voorstel, dat was opgesteld door gemeenteraadsleden van PvdA, CDA, Christenunie en Actief voor Amstelveen (AVA).

Kritiek op BBA en GL

Na publicatie van het voorstel kwam er verzet vanuit GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen. Daarna distantieerde ook AVA zich ervan. Michel Becker, raadslid van AVA, zei zich aanvankelijk te hebben geschikt in de mening van de meerderheid, maar pleitte nu toch voor meer openheid. Hij schreef een mail aan de meest betrokken raadsleden, waarin hij vooral kritiek leverde op GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen: “In plaats de eventuele problemen op te lossen, vertrokken BBA en GroenLinks met veel kabaal uit de agendacommissie en zochten via de media een podium om hun grieven te spuien, in plaats van dit op de plek te doen waar het thuishoort, het presidium en later de raad.”

Michel Becker (AVA): “Kabaal van GL en BBA geen oplossing voor probleem.”

Het ergert Becker dat BBA “zich profileert zich als dé partij die voor openheid en transparantie in de politiek is. Volgens mij doet BBA al 26 jaar mee, de twee voorgaande colleges zelfs in het college, en was de huidige werkwijze hen toch niet vreemd. GroenLinks is het niet eens met de procedures in de agendacommissie voelt zich niet gehoord, geeft in de media aan alle vertrouwen verloren te hebben dat er werkelijk iets verandert in de Amstelveense bestuurscultuur, maar komt zelf wel met een opvolger als voorzitter van de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Nu geen bezwaar meer tegen de gang van zaken?!”

Met dat laatste doelt Becker op de benoeming woensdagavond van GroenLinks-raadslid Ilika Polderman tot voorzitter van de raadscommissie, waarvan haar fractiegenoot Martin Kortekaas kortgeleden de voorzittershamer demonstratief heeft neergelegd. Hij zei toen alle vertrouwen te hebben verloren “dat er werkelijk iets verandert in de Amstelveense bestuurscultuur”. Polderman ging daar in het korte dankwoord na haar benoeming niet meer op in. Ze was donderdag niet beschikbaar voor een nadere toelichting.