Gemeente Amstelveen stelt nieuw inburgeringsbeleid vast

De motie van GroenLinks en bbA, om inburgeringsplichtigen in staat te stellen om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren – is woensdag 2 juni in de gemeenteraadsvergadering met steun van alle partijen aangenomen. De motie is namens de twee Amstelveense partijen van belang omdat “het spreken van de Nederlandse taal de integratie, emancipatie en sociaal maatschappelijke contacten bevordert”.

De nieuwe wet Inburgering verplicht gemeenten om per 1 januari 2022 de regie te nemen over de inburgering. De gemeenteraad van Amstelveen stelt naar aanleiding daarvan een nieuw inburgeringsbeleid vast met als speerpunten:

  • Taalles op eigen niveau
  • Op het AZC beginnen met les
  • Veel contact met andere Amstelveners
  • Woman Power!; een ambitieus emancipatieprogramma.

BbA en GroenLinks zijn van mening dat als een inburgeringsplichtige de examenonderdelen op een zo hoog mogelijk niveau kan afleggen, de gemeente dit moet stimuleren. Voor de hoger opgeleide vluchtelingen blijft het effect van taalonderwijs het grootst. “Het behalen van een hoger taalniveau, doet in dat geval recht aan de capaciteiten van de inburgeringsplichtige en vergroot tevens de kansen op de arbeidsmarkt. Dat is in ieders belang”, zegt Marga van Herteryck (bbA).

GroenLinks en bbA zien dit laatste graag expliciet opgenomen als doelstelling in de Kadernota van de gemeente. “Het is aan de gemeente om hier vervolgens op basis van gesprekken met de inburgeringsplichtige afspraken over te maken en dit waar gewenst is, te faciliteren”, vertelt Stieneke Kruyer van GroenLinks.

Ook wethouder Marijn van Ballegooijen steunt de motie en heet de nieuwkomers via een twitterbericht ‘welkom in Amstelveen’.