RTVA en NH Media tekenen samenwerkingsovereenkomst

AMSTELVEEN – De Amstelveense lokale zender RTVA en de provinciale publieke omroep NH hebben dinsdag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het document werd ondertekend door David Vink (directeur NH Media) en Henk Bleekmolen (voorzitter RTVA). Binnen de samenwerking gaan RTVA en NH samen een Amstelveens nieuwskanaal opzetten: AmstelNieuws.

Zie ook: RTVA en NH Media sluiten samenwerkingsovereenkomst

Basis voor AmstelNieuws een gezamenlijke redactievisie en een begroting, waaruit blijkt dat beide partijen gelijkwaardige partners zijn. Mede op verzoek van de gemeente Amstelveen wordt de komende weken bekeken of binnen de budgetten die beide partijen voor AmstelNieuws beschikbaar zouden willen stellen, nog efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden, waardoor de subsidieaanvraag van RTVA bij de gemeente verlaagd zou kunnen worden.

UPDATE: Het Amstelveense college is van mening dat de huidige stappen die RTVA en NH hebben gezet niet voldoende zijn. Hieronder integraal het persbericht dat de gemeente woensdagmiddag verstuurde:

College doet voorstel bekostiging RTVA

 Het College van B en W stelt een heroverweging voor van de bekostiging van RTVA. De lokale omroep van Amstelveen is er dit jaar niet in geslaagd tot een vergaande samenwerking te komen met NH Media. “Teleurstellend, daarom stelt het college voor de bekostiging te beperken”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

Beoogde vergaande samenwerking
De gemeenteraad kwam in december 2018 met een motie over de toekomst van de lokale omroep in Amstelveen en de randvoorwaarden voor de bekostiging. Gesteld werd dat een vergaande samenwerking met NH Media was vereist. Andere randvoorwaarden waren onder meer het continueren van de uitzendlicentie van RTVA en het maken van duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

Te weinig voortgang
Vanaf begin 2019 zijn onder begeleiding van de gemeente gesprekken op gang gebracht en bijeenkomsten georganiseerd om de beoogde samenwerking te verkennen. Zo legden partijen de basis voor de verdere uitwerking. “Helaas constateren we nu dat er ondanks deze inspanningen geen vergaande samenwerking tot stand is gekomen”, zegt Ellermeijer. “Er zijn onvoldoende waarborgen voor de continuïteit, het verbeteren van de kwaliteit en het bereik van de lokale omroep.”

Voorwaarde
De vergaande samenwerking tussen RTVA en NH Media was een voorwaarde voor de bekostiging die de raad had gesteld in de motie. Daarom stelt het college de raad voor om vanaf 1 maart 2020 de bijdrage te verminderen met de incidentele aanvullende vergoedingen die zijn versterkt in 2018 en 2019. Vanaf 2021 wordt de bijdrage teruggeschroefd naar het richtsnoerbedrag van de Verenging van Nederlandse Gemeenten; 1,32 euro per huishouden.

Daarnaast stelt het college aan de raad voor om positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het verlenen van de licentie aan RTVA voor de komende periode.

Foto: David Vink (NH) en Henk Bleekemolen tekenen de overeenkomst