Na bijna zeven uur vergaderen is de Perspectiefnota 2022 vastgesteld

Woensdagavond vergaderde de gemeenteraad voor de laatste keer voor het zomerreces. Tijdens de lange vergadering, die eindelijk weer in de raadzaal was, werden maar liefst 12 moties aangenomen. Drie werden er afgewezen. De bijeenkomst stond vooral in het teken van de Perspectiefnota 2022.

Met de Perspectiefnota 2022 stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor de begroting van volgend jaar. Daarmee geeft de raad vooraf sturing aan wat de gemeente volgend jaar gaat doen en wat dat mag kosten. In de Perspectiefnota staan geen grote beleidswijzigingen. Dat is deels omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en het – volgens B en W – aan de volgende raad en het volgende college is om richting te geven. Daarnaast zijn er ook op landelijk niveau onzekerheden die doorwerken op de gemeentelijke financiën, zoals de coronapandemie en het Regeerakkoord.

Bij de algemene beschouwingen en het debat stonden de fracties stil bij verschillende onderwerpen, zoals de woningmarkt, werk en inkomen, het onderwijs, de jeugdzorg, de leefbaarheid, voorzieningen in de stad, het Stadshart, biodiversiteit, inclusie en diversiteit en de bestuurscultuur. Door middel van diverse moties zetten de fracties extra accenten op verschillende beleidsterreinen.

Besloten werd onder andere dat er een prijsvraag voor een culturele of architectonisch landmark in Amstelveen moet komen. In de eerste maanden van 2022 zou dit plan er moeten zijn.  Ook woningverduurzaming kwam uitgebreid ter sprake. Dit is voor veel inwoners een punt van zorg. Daarom wil de raad nog dit jaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een gemeentelijk regeling voor de bekostiging van woningverduurzaming.

Er komt een onafhankelijke adviseur voor inclusiever onderwijs en er zal een onafhankelijk quickscan worden uitgevoerd naar het beleid van de gemeente op het gebied van antidiscriminatie.

Daarnaast werden er nog moties aangenomen over rattenbestrijding, diversiteit in bedrijf, plantaarns, een raadsinformatiepagina in de het Amstelveens Nieuwsblad, sociale zonnepanelen, publiek gebouwen toegankelijk voor iedereen, schaaktafels  en een voetpad langs de Middenweg Bovenkerkerpolder. Klik hier voor alle aangenomen en afgewezen moties.

De eerstvolgende raadsvergadering is op 29 september.