En weer een kruising die transformeert tot rotonde

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben een voorlopig ontwerp vastgesteld voor de aanleg van een rotonde op de kruising Van Heuven Goedhartlaan – Mr. G. Groen van Prinstererlaan.

De oost-west lopende hoofdfietsroute langs de Oranjebaan-Mr. G. Groen van Prinstererlaan maakt deel uit van het regionale hoofdfietsroutenetwerk en vormt binnen Amstelveen de belangrijkste oost-westfietsverbinding. Deze route moet op termijn een volwaardige snelfietsroute worden. De kruising Van Heuven Goedhartlaan- Mr. G. Groen van Prinstererlaan is onderdeel van deze route.

De kruising wordt momenteel geregeld door middel van een verkeerslichteninstallatie. De verkeersafwikkeling is nu niet optimaal en de wachttijden voor fietsers zijn langer dan wenselijk. Door de kruising om te bouwen tot rotonde zal de doorstroming van het fietsverkeer sterk verbeteren. Ook het overige verkeer profiteert volgens de gemeente van een betere verkeersafwikkeling.

Gelijktijdig met het aanleggen van de rotonde wordt ook de kruising van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan met de op- en afrit van de Beneluxbaan aan de westzijde verbeterd. De kruising wordt compacter en de oversteekplaats voor langzaam verkeer komt beter in het zicht te liggen.

Het ontwerp zal op korte termijn worden voorgelegd aan de wijkplatforms Elsrijk en Stadshart. Direct omwonenden krijgen een huis-aan-huisbrief. De openbare voorbereidingsprocedure wordt toegepast. Dat houdt in dat het ontwerpverkeersbesluit vanaf 17 februari gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Belanghebbenden kunnen vanaf dat moment een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn tot wijziging van het ontwerp. Het definitieve ontwerp en de beantwoording van de zienswijzen worden wederom aan B en W voorgelegd. Gestreefd wordt naar uitvoering van de werkzaamheden in de zomervakantie of in het derde kwartaal van 2016.

Wethouder verkeer Jeroen Brandes: “Alweer een nieuwe stap om de doorstroming én de veiligheid van het Amstelveense verkeer te vergroten, en het oversteken voor langzaam verkeer te verbeteren. De nieuwe rotondes bij bijvoorbeeld de Sportlaan en de Rembrandtweg hebben laten zien dat alle verkeersdeelnemers hiervan profiteren. Ook voor andere drukke kruispunten in Amstelveen zijn we aan het onderzoeken of een rotonde een goed alternatief is.”
(Foto: Mythbusters)