Hogere subsidie voor maatschappelijke begeleiding statushouders

Ieder jaar bepaalt het Rijk hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) een gemeente moet huisvesten in dat jaar. Het aantal statushouders dat Amstelveen moet huisvesten groeit sinds 2015 sterk. Om statushouders te begeleiden bij zaken als wonen, inkomen, onderwijs, heeft het college van B en W besloten de subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland te verhogen tot € 354.757,- voor 2016. Dit is een verhoging van bijna € 150.000,-. ten opzichte van 2015. Die verhoging kan geheel betaald worden uit de verhoogde rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding.

Het rijk stelt hiervoor ook extra budget beschikbaar. Statushouders zijn asielzoekers van wie het rijk heeft vastgesteld dat zij vanwege de veiligheidssituatie in hun land nu niet kunnen terugkeren. De maatschappelijke begeleiding van statushouders is een wettelijke taak van de gemeenten en is gericht op zelfredzaamheid. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) begeleidt de statushouders in Amstelveen. SVA kreeg in de afgelopen jaren te maken met een fikse toename van het aantal geplaatste mensen in Amstelveen: van 26 in 2012, 48 in 2013, 70 in 2014 en 140 in 2015.

Van het rijk moet de gemeente Amstelveen in 2016 voorlopig 190 nieuwe statushouders huisvesten. De verwachting is dat het rijk het aantal in Amstelveen op te vangen statushouders nog verder zal verhogen tot ongeveer 300. Voor zover de cijfers van 2015 bekend zijn, ziet het er naar uit dat Amstelveen aan zijn taakstelling voor dat jaar heeft voldaan. Voor de circa 140 statushouders zijn iets meer dan 50 woningen ter beschikking gesteld. Met een taakstelling van 190 statushouders zal het aantal woningen dat beschikbaar moet komen, rond de 70 liggen. Ook voor het onderwijs heeft de verhoging van het aantal statushouders consequenties. In 2015 waren er vier zogenaamde nieuwkomersklassen, in 2016 zal daar naar verwachting een extra klas bijkomen.

Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA): “Vorig jaar werden we natuurlijk ook al geconfronteerd met een stijging van het aantal statushouders. Amstelveen heeft dat in 2015 keurig weten op te vangen. Natuurlijk moet elke gemeente statushouders huisvesten en zich inspannen om mensen een goede start te geven. We willen slachtoffers van oorlogsgeweld niet in de kou laten staan. Er is echter wel een belangrijk aandachtspunt. De aantallen lijken nu zo groot te worden dat andere groepen op de woningmarkt, zoals uitkeringsgerechtigden en sociaal/medisch urgenten daarvan de dupe dreigen te worden.”