Ziekenhuis Amstelland zet nieuwe koers uit wegens financiële problemen

Ziekenhuis Amstelland heeft het afgelopen jaar, in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur, medische staf, huisartsen, cliëntenraad en personeel gewerkt aan het bepalen van een nieuwe koers. Na uitgebreid intern- en extern onderzoek bleek de financiële positie van het ziekenhuis zwak te zijn en de operationele prestaties van het ziekenhuis juist goed. Om het ziekenhuis klaar te stomen voor de toekomst zijn diverse maatregelen genomen.

De bevolkingsprognoses laten tot 2030 een demografische groei zien voor de regio Amstelland. Deze groei zit voornamelijk bij de groep ouderen, maar ook in de jongere leeftijdsgroep is een groei zichtbaar. Daarom gaat Ziekenhuis Amstelland speciale aandacht geven aan ouderenzorg, het vernieuwde uitgebreide geboortecentrum en kindergeneeskunde.

De maatregelen die zijn getroffen lopen uiteen. Van het stroomlijnen van de organisatie, het maken van nieuwe afspraken met leveranciers, het afstoten van diverse deelnemingen, het voeren van gesprekken met verzekeraars over het prijsniveau, tot het nemen van maatregelen om de patiëntenstroom te verbeteren, waardoor met dezelfde middelen er meer patiënten gezien kunnen worden.

Ook met de huisartsen is intensief gesproken. De huisartsen in de regio willen hun patiënten voor de basiszorg graag snel en efficiënt verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Specialisten staan open voor vragen en huisartsen zorgen voor optimale opvang van de patiënten na terug verwijzing door de specialist. Voor de complexe zorg zijn goede afspraken met de academische ziekenhuizen in de regio gemaakt.

De financiële situatie van het ziekenhuis is momenteel zwak. De jaarrekening van het ziekenhuis over 2015, die 10 november is verschenen, laat een negatief saldo zien van € 3,1 miljoen. Ook over 2016 zal een negatief resultaat te verwachten zijn. De ingezette maatregelen moeten binnen drie jaar een gezonde financiële positie leiden, zodat Ziekenhuis Amstelland zijn doelstellingen kan waarmaken.

De bestuurlijke situatie zal in 2017 ook veranderen. De interim bestuurder draagt dan zijn taken over aan een nieuwe bestuurder, die samen met drie medisch specialisten, de financiële manager en de manager zorg het nieuwe bestuursteam vormt.