Forse toename betaald-parkeergebieden vanaf 2019

AMSTELVEEN – Het college van B&W wil vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren met vergunningen invoeren in grote delen van Amstelveen. Het college stelt dat zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid wordt gewaarborgd in deze wijken. Het gaat om gebieden waar de parkeerdruk zeer hoog is en om gebieden waar op korte termijn een hogere parkeerdruk wordt verwacht.

Wethouder parkeren Floor Gordon: ,,Samen met de gemeenteraad gaan we een mobiliteitsvisie uitwerken. Het parkeerbeleid is hier onderdeel van. Het opstellen van zo’n visie kost tijd. We zien echter dat in een aantal wijken de parkeerdruk nu al onaanvaardbaar hoog is, of waar we verwachten dat dat binnenkort zo zal zijn. Die problemen willen we op korte termijn oplossen. We kunnen niet wachten tot de mobiliteitsvisie klaar is. Daarom wil ik de raad vragen om vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren gefaseerd in te voeren in die wijken.”

De afgelopen jaren heeft de gemeente in (kleine) delen van Randwijck betaald parkeren met vergunningen ingevoerd. In en rond het Stadshart was er al langer betaald parkeren. Vanwege de olievlekwerking die daarvan uitgaat, en vanwege de toenemende drukte bij de haltes van het OV, neemt de parkeerdruk in steeds meer wijken toe. Vanuit de raad is daarom gevraagd om sneller te kunnen handelen.

De gemeenteraad beslist 12 december over het raadsvoorstel. Het gaat om de volgende gebieden : Keizer Karelpark Oost (Ouderkerkerlaan e.o.); (deel van) Uilenstede; Elsrijk Zuid-West (Troelstralaan e.o.); Elsrijk Noord-West (Kruiskerk e.o); Elsrijk Noord (Rembrandtweg-Van Heuven Goedhartlaan); Kostverlorenhof; Bankrashof.