Aangepast plan woningen tankstation aan Newa

 Afgelopen week heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en de eigenaar van het tankstation aan Newa in Groenelaan, Waterland Real Estate. Aanleiding voor het gesprek waren de negatieve reacties in de buurt op het initiatief van deze ontwikkelaar voor een nieuwbouwcomplex.

Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “In het gesprek met de ontwikkelaar heb ik mijn zorgen geuit over de negatieve reacties in de buurt op het huidige plan. De afgelopen tijd ben ik namelijk door meerdere inwoners aangesproken op het plan. Natuurlijk is er altijd wel iemand tegen een bouwinitiatief, maar als zo’n groot aantal omwonenden een initiatief niet ziet zitten moet je niet iets tegen wil en dank willen doorzetten. Ik heb de ontwikkelaar gevraagd de plannen aan te passen. Daarbij heb ik benadrukt de buurt nadrukkelijk te betrekken. Tevens wil ik in september wanneer de participatie met de buurt start, ook een beeldvormende sessie organiseren met de woordvoerders van de gemeenteraad.”

Waterland Real Estate heeft aangegeven de zorgen te delen. Volgens hen is het plan nog zeker niet in beton gegoten. Sterker nog, zij geven aan dat zij het juist heel belangrijk vinden om de buurt bij de plannen te betrekken. Wel geven zij aan dat een plan dat ruimtelijk gezien op draagvlak kan rekenen, ook binnen het bouwprogramma moet passen. Ze geven aan de hoogbouwvisie als kader te gebruiken. Wethouder Floor Gordon: “Volgens de hoogbouwvisie moet toekomstige hoogbouw bestaan uit ranke, slanke torens met een hoogwaardige architectuur en aandacht voor duurzaamheid. De bebouwing dient zich tevens in schaal en maat te verhouden met de omgeving waar het in staat.
De maximale bouwhoogte is daarmee sterk locatie afhankelijk en verschilt per initiatief.”

Buurt betrekken
Waterland Real Estate heeft nog ruim de tijd om de plannen aan te passen die op meer draagvlak kunnen rekenen in de buurt. Zij hebben hun kantoor gevestigd in de voormalige autoshowroom om de plannen vanuit de wijk zelf verder uit te werken. Ze starten op 3 september met participatie met de buurt.

Proces
Zodra er een plan ligt dat op voldoende draagvlak van de omgeving kan rekenen, werkt het college mee aan het stedenbouwkundige uitwerking van dit plan in een concept-startnotitie. Het initiatief van Waterland past binnen diverse gemeentelijke beleidskaders, zoals de Woonagenda. Om die reden heeft het college van B&W ingestemd met de verdere uitwerking van het initiatief (zoals verwoord in de QuickScan) in een project.

Dit is naar verwachting niet voor medio 2021. De concept-startnotitie legt de gemeente te zijner tijd ter inzage en hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Die worden verwerkt in een startnotitie, waarover de gemeenteraad besluit of het plan tot ontwikkeling komt. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden aangepast. Over beide documenten besluit de gemeenteraad als het plan tot ontwikkeling komt.